w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXI/282/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008r.

 

w sprawie podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami)  art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. z 2008r. Nr 59 poz. 531)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje :

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynosi:

1)       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)       powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9  ton i mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

Samochody wyprodukowane po roku 1998

567 zł

910 zł

1 136 zł

Samochody wyprodukowane w roku 1998 i wcześniej

629 zł

965 zł

1 191 zł

b)   równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

1 379 zł

1 423 zł

Trzy osie

12

19

1 379 zł

1 379 zł

19

1 931 zł

1 931 zł

Cztery osie i więcej

12

29

1 931 zł

1 931 zł

29

1 931 zł

2 689 zł

2)       od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)       od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

W 1998 roku i wcześniej

Po 1998 roku

Stawka podatku w złotych

849 zł

794 zł

b)       równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1 136 zł

1 136 zł

25

31

1 363 zł

1 363 zł

31

1 931 zł

2078 zł

Trzy osie

12

40

1 931 zł

1 931 zł

40

1 958 zł

2 689 zł

3)       od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a)       od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1998 i wcześniej     -  276 zł,

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1998                     -  264 ,

b)       równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

      Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

314 zł

363 zł

25

552 zł

639 zł

Dwie osie

12

28

552 zł

552 zł

28

33

838 zł

965 zł

33

38

1 131 zł

1 467 zł

38

1 307 zł

1 931 zł

Trzy osie

12

38

1 131 zł

1 269 zł

38

1 131 zł

1 677 zł

4)       od austobusu 

          O liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Do 15 miejsc

Powyżej 15 miejsc - poniżej 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane w roku 1998 i wcześniej

408 zł

739 zł

1 589 zł

Wyprodukowane po roku 1998

397 zł

706 zł

1 533 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/155/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż