w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr XIII/148/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011r.

 

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47  § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012r. (MP z 2011r. Nr 95, poz. 961)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustalić na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości:

1)       sprzedaży z ręki, koszyka oraz sprzedaży z ziemi 5,00 zł,

2)       sprzedaży z samochodu osobowego 15,00 zł,

3)       sprzedaży z samochodu dostawczego 15,00 zł,

4)       sprzedaży z samochodu ciężarowego 25,00 zł,

5)       sprzedaży z przyczepy samochodu osobowego 20,00 zł,

6)       sprzedaży z przyczepy campingowej 25,00 zł,

7)       sprzedaży na straganie 15,00 zł.

§ 2

  1. Zarządza się na terenie Gminy Kuźnia Raciborska pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Inkasentami opłaty targowej ustala się:

a)       na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska – Panią Barbarę Putek, Pana Romana Szarek, Panią Kornelię Górecki – pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

b)      na terenie pozostałych sołectw Gminy Kuźnia Raciborska – sołtysów.

  1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5 % od skasowanej kwoty.

§ 3

  1. Dowodem wniesienia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.
  2. Inkasent przy pobieraniu opłaty targowej zobowiązany jest do wydania osobie dokonującej sprzedaży pisemnego pokwitowania z bieżącą datą na blankietach ostemplowanych okrągłą pieczęcią Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5

Wyznacza się termin płatności opłaty targowej dla inkasentów do trzeciego dnia włącznie następującego po dniu, w którym pobrali opłatę targową.

§ 6

Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż na targowiskach produktów spożywczych własnej produkcji lub pochodzących z gospodarstwa rolnego w ilości do dwóch koszy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXVII/255/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.06.2008r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 9

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż