w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Uchwała nr III/16/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.12.2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 53 598 zł zgodnie z załącznikiem   nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian po stronie przychodów budżetu gminy na 2006 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2006 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą: 18 421 744 zł,

po stronie wydatków kwotą: 20 471 678 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

 

 

Zał. nr 1 do Uchwały nr III/16/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.12.2006 roku

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2006 rok:

1.      

Dział 758               -         Różne rozliczenia

                            1.       Subwencja ogólna                                                            + 17 455 zł

                            *        Środki na uzupełnienie dochodów gmin + 17 455 zł

Zwiększenie następuje - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2006 z dnia 25.10.2006 r. – na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu terytorialnego oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gminy.

2.        

Dział 758               -         Różne rozliczenia

                            1.       Subwencja ogólna                                                            + 26 143 zł

                            *        część oświatowa                                                              + 26 143 zł

Zwiększenie następuje – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006 r. – na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.10.2006 r. nr DE-3-339-82/2006.

3.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

                            *        Wpływy z usług                                                                  + 8 000 zł

4.        

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

                            *        Wpływy z usług                                                                  + 2 000 zł

 

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok:

1.        

Dział 758               -         Różne rozliczenia

Rozdział 75818      -         Rezerwy ogólne i celowe

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 17 455 zł

                            1.       Rezerwa ogólna                                                                + 17 455 zł

2.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80101      -         Szkoły podstawowe

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 18 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 2 500 zł

                            2.       Pozostałe wydatki                                                            + 15 500 zł

Rozdział 80114      -         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 5 143 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 5 143 zł

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401      -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 3 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 3 000 zł

3.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80104      -         Przedszkola

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 8 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 8 000 zł

4.        

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401      -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 2 000 zł

 

Zał. nr 2 do Uchwały nr III/16/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.12.2006 roku

§ 1

Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2006 rok:

1.        

Dział 750               -         Administracja publiczna

                            *        Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                                      pozyskane z innych źródeł (są to środki: 32 250 zł na realizację

                                      projektu Współpraca Rudy – Bolatice poprzez wydawanie

                                      regionalnej gazetki integracyjnej oraz 24 750 zł na realizację

                                      projektu Współpraca Rudy – Bolatice poprzez organizację Targów

                                      Rolnych, Rzemiosła i Drobnej Wytwórczości)                      - 57 000 zł

§ 3

Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok:

1.      

Dział 750               -         Administracja publiczna

Rozdział 75095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 57 000 zł

                            1.       Współpraca Rudy – Bolatice poprzez wydawanie

                                      regionalnej gazetki integracyjnej                                         - 32 250 zł

                            2.       Współpraca Rudy – Bolatice poprzez organizację Targów

                                      Rolnych, Rzemiosła i Drobnej Wytwórczości                       - 24 750 zł

Zał. nr 3 do Uchwały nr III/16/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.12.2006 roku

§ 1

Zmniejszyć przychody na 2006 rok:

Paragraf 952          -         Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

                                      na rynku krajowym

                            1.       Przychody z zaciągniętych kredytów                                 - 963 496 zł

                            1.1     W tym na pokrycie deficytu                                              - 750 338 zł

§ 2

Zwiększyć przychody na 2006 rok:

Paragraf 955          -         Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

                            1.       Przychody z tytułu wolnych środków                               +  541 281 zł

                            1.1     W tym na pokrycie deficytu                                             + 328 123 zł

Paragraf  957         -         Nadwyżki z lat ubiegłych                                                + 422 215 zł

                            1.1.    W tym na pokrycie deficytu                                             + 422 215 zł

Zał. nr 4 do uchwały nr III/16/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.12.2006 roku

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok:

1.         

Zmniejszenia:

Dział 900               -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki majątkowe                                                            - 35 000 zł

                            1.       Przebudowa sceny i podestu tanecznego wraz z budową

                                      zadaszenia w Parku „Dębina” w Kuźni Raciborskiej na

                                      dz. 460/1 przy ul. Morcinka – II etap                                   - 35 000 zł

Dział 010               -         Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010      -         Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

                            *        Wydatki majątkowe                                                             - 9 500 zł

                            1.       Analiza ekonomiczna wykonania lokalnego ujęcia

                                      wody w miejscowości Rudy, przysiółek Paproć                     - 9 500 zł

Zwiększenia:

Dział 600               -         Transport i łączność

Rozdział 60016      -         Drogi publiczne gminne

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 21 000 zł

                            1.       Remonty dróg gminnych                                                   + 21 000 zł

Dział 700               -         Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005      -         Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 17 000 zł

                            1.       Za sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie

                                      map, dokumentacja geodezyjna                                          + 2 000 zł

                            2.       Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni

                                      Raciborskiej                                                                     + 15 000 zł

Dział 921               -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109      -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 6 500 zł

                            1.       Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury              + 6 500 zł

                           

2.         

Zmniejszenia:

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80110      -         Gimnazja

                            *        Wydatki bieżące                                                       - 5 025 zł 

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          - 5 025 zł

Rozdział 80120      -         Licea ogólnokształcące

                            *        Wydatki bieżące                                                                    - 552 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            - 552 zł

Rozdział 80130      -         Szkoły zawodowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 1 623 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          - 1 623 zł

Zwiększenia:

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401      -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 7 200 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 7 200 zł

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż