w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwała nr XIX/178/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13.12.2007 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

 

Na podstawie art.18  ust.2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.4' ust.1, ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Załącznik do Uchwały Nr XIX/178/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                         z  dnia 13.12.2007 r.

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

ROZDZIAŁ I .  CELE  PROGRAMU

 

1.       Zapobieganie  alkoholizmowi.

2.       Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych występujących w środowisku.

3.       Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych oraz członków ich rodzin.

4.       Kontrola prawna i społeczna nad szkodliwym postępowaniem  osób nadużywających alkoholu.

5.       Tworzenie  osobom uzależnionym niezbędnych warunków do radzenia sobie z problemem alkoholowym.

6.       Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu.

7.       Profilaktyka uzależnień.

ROZDZIAŁ II.  DIAGNOZA  STANU  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W  GMINIE 

                        KUŹNIA RACIBORSKA.

1.  Dostępność alkoholu.

       1)   Dane na dzień  30.11.2007 r.

a)       liczba mieszkańców  gminy:   11.856,

b)       liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie gminy: 52,

c)       na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 228 mieszkańców  gminy;

1)       Sprzedaż detaliczna - 31 punktów, w tym:

a)       typu A  (o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo)                             - 31,

b)       typu B  (o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa)  - 25,

            c)    typu C  (o zawartości  powyżej 18% alkoholu)                                 - 23,

d)       punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa nie są limitowane,

e)       limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu (wino, wódka) dla sprzedaży detalicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska wynosi - 40, wykonanie  - 25.

2)       Sprzedaż w gastronomii  - 21 punkty, w tym:

a)       typu  A  (o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo)                          - 21,

b)       typu  B  (o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa)  - 11,

c)       typu  C  (o zawartości powyżej 18% alkoholu)                                  - 16,

d)       Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu (wino, wódka)  na terenie gminy Kuźnia Raciborska dla gastronomii wynosi – 30, wykonanie – 16,

e)       Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży określa Uchwała Nr XLII/378/2006r Rady Miejskiej  w Kuźni Raciborskiej z dnia  25.08.2001 r.

3)       Limit punktów sprzedaży dla sprzedaży detalicznej jak i gastronomii nie jest przekroczony.

4)       Porównanie liczby punktów sprzedaży alkoholu w kolejnych 4 latach.

 

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

38

21

59

36

23

59

33

21

54

31

21

52

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2005-2007 ilość punktów sprzedaży alkoholu  zmniejszyła się.

5)      Na zlecenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO”  dwukrotnie  przeprowadziło ankietę (w miesiącach  marzec i październik 2004 r) wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Objęto nią ponad 350 uczniów.               

            290 z nich (ponad 82,38%) zadeklarowało spożywanie alkoholu, z czego:  

            - 148 osób raz w miesiącu,

            -   52 osoby raz w tygodniu,

            -   26 osób 2 razy w tygodniu,

            -   27 osób więcej niż 2 razy w tygodniu,

            -   37 osób nie określiło częstotliwości spożywania alkoholu.

Aby zaktualizować przedstawione powyżej  dane, Gminna Komisja PiRPA planuje przeprowadzenie podobnej ankiety na początku 2008r.

2. Leczenie i działania na rzecz podjęcia leczenia.

1)       Na podstawie danych Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku:

a)       wpłynęło 47 wniosków  o wszczęcie postępowania mającego na celu poddanie osób leczeniu odwykowemu, w tym:

-  44 z Prokuratury lub Policji,

-    3  osoby osobiście zgłosiły się o pomoc,

b)       wezwano 36 osób,

c)       22 osoby stawiły się na wezwanie i złożyły wyjaśnienia,

d)       13 osób skierowano do lekarzy biegłych celem orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu,

e)       11 osób poddało się dobrowolnemu leczeniu, stacjonarnemu,

f)         kilka osób korzysta z „terapii dochodzącej”  w grupach wsparcia organizowanych przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu „Jerozolima” oraz przy parafii  św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej,

g)       skierowano 8 wniosków do Sądu o przymusowe leczenie,

h)       z uruchomionego w 2004 roku pomieszczenia dla ofiar przemocy w rodzinie, w 2007r. nie skorzystała żadna rodzina,

2)       Najbliższa poradnia leczenia odwykowego (uzależnienia) znajduje się w Raciborzu:

a)       nie stwarza ograniczeń co do udzielanych porad,

b)       nie jest konieczne uruchamianie podobnej poradni na terenie Gminy z uwagi na chęć zachowania anonimowości przez podejmujących leczenie.

3)       Zainteresowani podjęciem leczenia nie mają żadnych ograniczeń ze strony Komisji w tym  zakresie:

a)       nie ma limitu  osób kierowanych na leczenie,

b)       Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach wyznacza termin rozpoczęcia leczenia dla mężczyzn, oraz Szpital w Rybniku Oddział Odwykowy dla kobiet,

c)       Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Terapii Uzależnień w Branicach przyjmuje pacjentów  bezpośrednio po zgłoszeniu. Leczenie  odbywa się w dwóch etapach:

              I etap: detox , po którym pacjent opuszcza ośrodek,

              II etap: rozpoczęcie terapii, gdzie zostaje ponownie przyjęty na oddział.

3. Profilaktyka

1)       W związku z istniejącym i ciągle narastającym zagrożeniem problemem alkoholowym wśród dzieci i młodzieży  wynikającym w dużej mierze z:

a)       ubóstwa,

b)       pogłębiającej się dysfunkcji wychowawczej rodzin,

c)       niewystarczającej oferty w zakresie zagospodarowania czasu wolnego,

d)       niewystarczających wzorców/autorytetów realizujących zdrowy styl życia,

e)       niewystarczającej świadomości  rodziców nt. patologii dzieci i młodzieży,

koniecznym jest finansowe wsparcie działań profilaktycznych.

2)       Na terenie Gminy działa niewystarczająca liczba osób posiadających kwalifikacje terapeuty, socjoterapeuty lub  psychoterapeuty, które podczas wykonywania swoich zadań zawodowych, mając bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub zagrożonymi alkoholizmem, mogłyby na bieżąco udzielać im pomocy i  wsparcia ,

3)       Niektóre dane dotyczące profilaktyki uzależnień prowadzonej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, wg stanu na 30.11.2007 r.:

a)       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 276 rodzinom  na kwotę ogółem 353.426,00 zł.,

            w tym:  32 rodzinom oraz 12 osobom samotnym  z powodu uzależnienia od        alkoholu na kwotę 33.500,00 zł. (zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w            naturze);

b)       odnotowano 54 interwencji Policji, które związane były z awanturowaniem się pod wpływem alkoholu,

c)       30 razy powodem interwencji Policji była przemoc w rodzinie,

d)       w pomieszczeniach policyjnych zatrzymano 22 osoby dorosłe, oraz  5  osób nieletnich, które po zatrzymaniu odwieziono do domów rodzinnych,

e)       w czasie patrolowania zatrzymano 16 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu,

f)         Komisja finansowała między innymi:

-          realizację zadań w ogłoszonym konkursie o temacie: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”, przez kluby sportowe na terenie gminy              - 105.000,00 zł.,

-          nieobozową akcję letnią dla dzieci pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudach, Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem „Jerozolima”, Parafią w Rudach -   ks. Mariuszem Babula   - 32.909,00 zł.,

-          pobyt na obozie letnim w Pleśnej  dla siedmiorga dzieci z rodzin z problemem alkoholowym                                                                           - 4.760,00 zł.,

g)       Komisja zasiedliła do  tymczasowego zamieszkania lokal w Kuźni Raciborskiej, przeznaczony z zasobów mieszkaniowych Gminy na lokal przejściowy dla osób wychodzących z nałogu.

ROZDZIAŁ III.  ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

                         ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

1.  Działalność szkoleniowa.

1)       Wspólne narady członków koalicji trzeźwościowej.

2)       Dyskusje na temat: Poszukiwanie i upowszechnianie skutecznych form pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi i narkotykowymi.

3)       Artykuły problemowe w prasie.

4)       Kolportaż wydawnictw – ulotek , plakatów , broszur itp.

5)       Instruktaż dla rodziców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, pedagogów i realizatorów programów profilaktycznych.

2.  Działalność profilaktyczna.

1)     Realizacja programów za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Gminy oraz koalicjantów stałych takich jak: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja oraz wyłonionych w drodze otwartych konkursów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873), w sferach działalności publicznej określonych w art. 4.1. w/w ustawy, pkt. 5, 11, 12, 13,14, 16, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 14 i 16.

2)       Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

3)       Propagowanie zdrowego stylu życia.

4)       Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień.

5)       Pomoc dzieciom i młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji wypoczynku  (zwłaszcza w czasie ferii zimowych i letnich).

6)       Uświadamianie rodzicom problemów dot. picia alkoholu i zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież.

7)       Rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej.

8)       Organizowanie terenów  zabaw i rekreacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

 

3.       Bezpośrednia pomoc medyczna i terapeutyczna osobom uzależnionym

1)       Pomoc finansowa osobom związanym ze środowiskiem w zdobywaniu kwalifikacji terapeuty, socjoterapeuty, psychoterapeuty, w zamian za pracę na rzecz dotkniętych problemem.

2)       Monitoring środowisk dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym.

3)       Mobilizowanie uzależnionych osób do poddawania się leczeniu odwykowemu, pomoc w dotarciu do placówek.

4)       Pomoc w uzyskaniu mieszkań dla osób wychodzących z nałogu lub bezdomności, sprzyjających procesowi resocjalizacji i integracji społecznej.

5)       Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu klubów AA oraz grup wsparcia.

6)       Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zapewnieniu niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z nałogu.

7)       Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z:

- poradnią uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi,

- Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus - Med”,

- kuratorami sądowymi,

- Prokuraturą oraz Sądem,

- innymi instytucjami działającymi  w zakresie uzależnień.

8)       Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie  (adresy, telefony, transport).

9)       Organizacja punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (z dyżurem psychologa lub terapeuty).

10)   Wyposażenie lokalu na  czasowy pobyt  ofiar przemocy w rodzinie w niezbędny sprzęt i urządzenia.

11)   Współpraca z Policją  i  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.

4.  Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.

1)       Pomoc wychowawcza, terapeutyczna, materialna członkom rodzin.

2)       Finansowanie kosztów pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach realizujących programy socjoterapeutyczne.

3)       Kontrola placówek handlowych zarówno przez Policję jak i członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem  wyeliminowania procedury sprzedaży nieletnim alkoholu i wyrobów tytoniowych.

5.  Poprawa bazy materialnej do działań profilaktycznych i leczniczych.

1)       Wyposażenie w sprzęt sportowy sal gimnastycznych jednostek organizacyjnych gminy oraz zakup materiałów, urządzeń, usług i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadań powyższego  programu.

2)       Zakup materiałów szkoleniowych i programów do prowadzenia profilaktyki przez szkoły i organizacje pozarządowe.

6.  Finansowanie programu

1)       Środki finansowe uzyskiwane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przekazywane są na realizację niniejszego programu.

2)       Kwotę przewidzianą na realizację zadań określa budżet gminy.

7.  Realizacja programu

Realizatorem programu jest Urząd Miejski we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami kultury, Policją, Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med.”, Poradniami ds. Uzależnień oraz partnerami wyłonionymi w drodze konkursów, ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Zasady wynagradzania  członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie Uchwały nr XXIX/265/98 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.03.1998r., członkom Komisji  przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie w wysokości  10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2007 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż