w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 r.

Zarządzenie Nr B.120.1.85.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  oraz w związku Uchwałą Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 18.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów o kwotę 58 313,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 10 613,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 425 530,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków o kwotę 3 000,00 zł oraz dokonać zmian planu finansowego po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 143 581,07 zł,

po stronie wydatków kwotą 15 610 896,12 zł.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.85.2014

z dnia 18.12.2014 r.

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

10 613,00

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 613,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 613,00

 

 

 

 

na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodząch na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

 

2.

758

 

 

Różne rozliczenia

47 700,00

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

47 700,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

47 700,00

 

 

 

 

na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dudaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich

 

 

Razem

58 313,00

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

10 613,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

10 613,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 613,00

 

Razem

10 613,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.85.2014

z dnia 18.12.2014 r.

§ 1

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie dochodów  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

630

 

 

Turystyka

-8 460,90

 

 

63003

 

Zadania w zakresie turystyki

-8 460,90

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-8 460,90

 

 

 

 

1. Dotacja celowa na zadanie "Wąskim torem ku przyszłości". Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

-8 460,90

2.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-338 926,00

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-338 926,00

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-338 926,00

 

 

 

 

1. Dotacja celowa w ramach PROW na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury

-338 926,00

3.

926

 

 

Kultura fizyczna

-78 143,60

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

-78 143,60

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-78 143,60

 

 

 

 

1. Dotacja celowa w ramach RPO WSL 2007-20013 na Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrakstrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej

-78 143,60

 

 

 

 

 

 

Razem

-425 530,50

§ 2

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

630

 

 

Turystyka

-8 460,90

 

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

-8 460,90

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-8 460,90

 

 

 

 

1. "Wąskim torem ku przyszłości". Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

-8 460,90

2.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-338 926,00

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-338 926,00

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-338 926,00

 

 

 

 

1. Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury

-338 926,00

3.

921

 

 

Kultura fizyczna

-78 143,60

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

-78 143,60

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-78 143,60

 

 

 

 

1. Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej

-78 143,60

 

Razem

-425 530,50

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.85.2014

z dnia 18.12.2014 r.

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

710

 

 

Działalność usługowa

-2 000,00

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

-2 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-2 000,00

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,00

 

 

92116

 

Biblioteki

2 000,00

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2 000,00

2.

926

 

 

Kultura fizyczna

-15 090,20

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

-15 090,20

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-15 090,20

 

 

 

 

1. Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej

-15 090,20

 

630

 

 

Turystyka

11 960,90

 

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

11 960,90

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 960,90

 

 

 

 

1."Wąskim torem ku przyszłości". Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

11 960,90

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-24 870,70

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-24 870,70

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-24 870,70

 

 

 

 

1. Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury

-24 870,70

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

28 000,00

 

 

80104

 

Przedszkola

28 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 000,00

 

 

 

 

1. Wymiana stolarki okiennej I piętra, piwnicy i poddasza w budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze

28 000,00

3.

926

 

 

Kultura fizyczna

-3 000,00

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

-3 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-3 000,00

 

 

 

 

dotyczy wydatków będących w dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

4.

750

 

 

Administracja publiczna

4 225,00

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 225,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 825,00

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

3 825,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

400,00

 

926

 

 

Kultura fizyczna

-4 225,00

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

-4 225,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-3 700,00

 

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-300,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

-225,00

5.

710

 

 

Działalność usługowa

-4 800,00

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

-4 800,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-4 800,00

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 800,00

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 800,00

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 800,00

 

Razem

-3 000,00

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

 

Burmistrza Nr B.120.1.85.2014

 

z dnia 18.12.2014 r.

 

 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2014 rok:

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

 

1.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

-118 700,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-118 700,00

 

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 400,00

 

 

 

 

 

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 400,00

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-33 500,00

 

 

 

 

 

1. Dochody z najmu składników majątkowych

-60 000,00

 

 

 

 

 

2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych

26 500,00

 

 

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

12 400,00

 

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-120 000,00

 

 

 

 

 

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek, mieszkań

-120 000,00

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

20 000,00

 

 

 

 

 

1. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową i c.o.

20 000,00

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-4 000,00

 

 

 

 

 

1. Zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi

-4 000,00

 

2.

710

 

 

Działalność usługowa

-9 600,00

 

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

-9 600,00

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-9 600,00

 

3.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

96 505,68

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

96 505,68

 

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

2 200,00

 

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

94 305,68

 

4.

801

 

 

Oświata i wychowanie

22 364,32

 

 

 

80110

 

Gimnazja

22 364,32

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

22 364,32

 

5.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 430,00

 

 

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9 430,00

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

9 430,00

 

 

 

 

 

1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

9 430,00

 

 

 

Razem

0,00

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 08:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż