w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2016 r.

                    Uchwała Nr  XXI/197/2016

          Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                    z dnia   31 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w  2016 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) w związku z art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 )  oraz art.218  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

                                    §1

Udziela się dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania  na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej dla następujących Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska:

  1. OSP Kuźnia Raciborska – dotacja celowa 6 196,00 zł,
  2. OSP Siedliska – dotacja celowa 2 598,00 zł,
  3. OSP Rudy – dotacja celowa 2 555,00 zł,
  4. OSP Budziska – dotacja celowa 4 704,00 zł,
  5. OSP Turze – dotacja celowa 3 176,00 zł,
  6. OSP Ruda – dotacja celowa 2 188,00 zł,
  7. OSP Jankowice – dotacja celowa 2 000,00 zł,
  8. OSP Ruda Kozielska – dotacja celowa 2 931,00 zł.

§ 2

Dotacje celowe, o których mowa w § 1 zostaną udzielone w łącznej   wysokości 26 348,00  zł  ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Kuźnia Raciborska na 2016 r. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

 

§3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o których mowa w § 1 oraz zasady ich rozliczenia określone zostaną w umowach dotacyjnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż