w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXV/215/2004 

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109,  art. 110 ust. 4 i  art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

1.       Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                   94 864 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.   Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.       Dokonać zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.  W wyniku dokonanych zmian budżet na 2004 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                             17 042 801 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                             17 991 944 zł

5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

                                                          Zał. Nr 1 do Uchwały

                                                                                               Rady Miejskiej

                                               Nr XXV/215/2004 z dn. 9.12.04 r.

I. Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 758           -         Różne rozliczenia

*        Rezerwa subwencji ogólnej                                                + 52 464 zł

zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004.

2. Dział 600           -         Transport i łączność

                            *        Dotacja z FOGR                                                               + 41 400 zł

dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 70 % wartości robót.

3. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

                            *        Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         + 1 000 zł

zmianę wprowadza się na wniosek MZO w Kuźni Raciborskiej z dnia 2.12.2004 r. Są to wpływy za wynajem pomieszczeń (sklepik szkolny, sale lekcyjne do nauki języka angielskiego).

                           

II. Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 600           -         Transport i łączność

    rozdz. 60017      -         Drogi wewnętrzne

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 41 400 zł

                            1.       Dojazd do pól                                                                 + 41 400 zł

z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Turze

2. Dział 852           -         Opieka społeczna

    rozdz. 85219      -         Ośrodki pomocy społecznej

                            *        Wydatki bieżące                                                                   + 589 zł

                            1.       Pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka                               + 589 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie faktury za naprawę instalacji elektrycznej w budynku MOPS.

3. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90001      -         Gospodarka ściekowa i ochrona wód

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 15 178 zł

                            1.       Kanalizacja sanitarna gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem

                                      ścieków do Raciborza – inwestycja wspólna - dotacja dla gminy

                                      Racibórz                                                                         + 15 178 zł

4. Dział 750           -         Administracja publiczna

    rozdz. 75023      -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 21 000 zł

                            1.       Zakup centrali telefonicznej                                              + 14 000 zł

                            2.       Modernizacja kserokopiarki                                                + 7 000 zł

5. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

   rozdz. 85401       -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 1 000 zł

na zakup materiałów na remont obieralni przy stołówce szkolnej – Szkoła Podstawowa Kuźnia Raciborska.

6. Dział 750           -         Administracja publiczna

    rozdz. 75095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 11 767 zł

1.       Udział w projekcie „Współpraca zaprzyjaźnionych gmin – Kuźnia

          Raciborska i Bolatice poprzez miesięcznik”                         + 6 134 zł

2.       Udział w projekcie „Dążąc do wspólnej przyszłości – spotkajmy się

          znów”                                                                              + 5 633 zł

7. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 3 930 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 3 930 zł

na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Budziskach

                                                                                                   Zał. Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej

                                               Nr XXV/215/2004 z dn. 9.12.04 r.

I.                    Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok

1. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75414      -         Obrona cywilna

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                               - 657 zł

                            1.       Zakup i instalacja systemu urządzeń radiowych RSWS w

                                      jednostkach OSP                                                                  - 657 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                                   + 657 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                           + 657 zł                      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2004 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.12.2004 09:57Dodano załącznik "załącznik nr 3"
(Aleksander Serafin)
16.12.2004 09:57 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)