w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

Uchwała Nr XXII/258/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz § 25 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2002r. Nr 75, poz. 2653 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§1

Negatywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

§2

Traci moc Uchwała Nr XVI/204/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2012 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż