w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Uchwała nr III/13/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.12.2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M.P. z 2006r. Nr 75, poz. 758)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia   Raciborska :

 

1)  od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł. od 1 m² powierzchni;

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich grupa 55.1 oraz 55.2 Polskiej Klasyfikacji Działalności  –- 0,33 zł, od 1m² powierzchni;

c)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług restauracyjnych podklasa 55.30 A  Polskiej Klasyfikacji Działalności –- 0,33 zł, od 1m² powierzchni;

d)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł., od 1 ha powierzchni;

e)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł. od 1 m² powierzchni;

 

2)   od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej;

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
 lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 17,66 zł, od 1 m²      
 
powierzchni użytkowej;

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

      materiałem siewnym - 8,66 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej;

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

     zdrowotnych  - 3,75 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 5,85 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej;

f)   budynków gospodarczych,  za wyjątkiem garaży - 4,60 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej;

g)  pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt. 2 lit. „a” do „f”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

3)  od budowli  - 2 % ich wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/311/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż