w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici

Uchwała Nr VIII/79/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kuźnia Raciborska i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

1.     Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość odpadów zmieszanych.

2.     Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość selektywnie zbieranych odpadów poniższych frakcji:

1)     papier i tektura,

2)     tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

3)     szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe,

4)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6)     przeterminowane leki i chemikalia,

7)     zużyte baterie i akumulatory.

8)     zużyte opony (z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych).

3.     Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana jest ograniczona ilość selektywnie zbieranych odpadów poniższych frakcji:

1) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej, odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałej na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości , w ilości nie przekraczającej 0,5 m 3 w ciągu roku kalendarzowego; w przypadku nieruchomości wielorodzinnej limit korzystania z ww. usługi odnosi się do każdego lokalu; odpady te do czasu odbioru należy gromadzić w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach, pojemnikach „big bag” lub specjalnych workach do gromadzenia gruzu; pojemniki „big bag” dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady;

2) odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej - w ilości do 5 worków o pojemności do 120 litrów każdy z danej  nieruchomości, jeden raz na dwa tygodnie.

 

§ 3

Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1.     Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie ze sporządzonym przez przedsiębiorcę, opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1)     zabudowa jednorodzinna – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

2)     zabudowa wielorodzinna - co najmniej dwa razy w  tygodniu.

2.     Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1)     zabudowa jednorodzinna – co najmniej jeden raz w miesiącu.

2)     zabudowa wielorodzinna -  co najmniej jeden raz w tygodniu.

3.     Odpady zielone gromadzone w odpowiednich pojemnikach odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1)     zabudowa jednorodzinna  - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

2)     zabudowa wielorodzinna - co najmniej jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.

4.     Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem.

5.     Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest opracowywany i dostarczany mieszkańcom przez przedsiębiorcę  w formie ulotki co roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz dostępny w Urzędzie Miejskim.

 

§ 4

1.     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi co najmniej dwa razy w tygodniu, po co najmniej 8 godzin, w tym co najmniej jeden dzień, co najmniej do godziny 17.00.

2.     Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać wszystkie odpady komunalne selektywnie zbierane określone w § 2 ust 2 i 3.

3.     Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4.     Informację o adresie oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

 

 

§ 5

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych w ramach opłaty, o której mowa w § 1 można również przekazywać do aptek uczestniczących w ich zbiórce, których adresy są na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim. 

 

§ 6

1.     Podmiot odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.

2.     Odpady zgromadzone obok pojemników, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach niespełniających wymogów, nie są odbierane.

3.     W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości.

 

§ 7

Odpady komunalne odbierane od Właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 8

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości przesyła informację o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Informacja taka może być przekazana również ustnie lub telefonicznie poprzez wpisanie do stosownego protokołu. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych zgłaszającego właściciela nieruchomości a w przypadku nieruchomości wielorodzinnych także numeru lokalu. 

 

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XXIV/273/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Informacja do BIP dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Wojewoda Śląski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) stwierdził nieważność uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości jako sprzecznej z art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż