w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kuźnia Raciborska do 2006r.

Uchwała Nr XXX/254/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.2005r.

 

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kuźnia Raciborska do 2006r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r.. Nr 142 poz.1591 wraz z póżn.zm. /, art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1-8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. Nr 71 poz. 733 wraz z póżn.zm. /

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zmiana w uchwale Nr XLIII/372/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 09.10.2002r, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kuźnia Raciborska do 2006r. o treści: w § 7 ust.1 pkt 1.3. otrzymuje brzmienie „ 1.3.  2 lokale mieszkalne do dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na lokale przejściowe dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych i osób które wychodzą z nałogu po terapii w ośrodkach specjalistycznych jeżeli wcześniej z przyczyn zawinionych lub niezawinionych utraciły prawo do zamieszkiwania w lokalu ”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kuźnia Raciborska do 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż