w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała Nr XLIII/402/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 października 2009r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit c. i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§1

1.        Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 278.014,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czternaście złotych zero groszy) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Piaskowej 28”.

2.         Pożyczka w wysokości 278.014,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czternaście złotych zero groszy) zostanie przekazana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach w 2 transzach w 2010 roku.

§2

Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2010-2015 z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

§3

Upoważnić Burmistrza Miasta do podpisania weksla „In blanco” w celu zabezpieczenia pożyczki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2009 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż