w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr XVIII/221/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność

Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.), art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 197 poz.1172 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.34ust.1 pkt 3 i ust.6, art.37 ust.2 pkt 1, art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i ust.1b, art.70 ust.2 i 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska wraz z ułamkową częścią gruntu sprzedaje się na rzecz ich najemców, z którymi został nawiązany najem na czas nieoznaczony.

§2

Udziela się bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, w następujących wysokościach:

a)     80% wartości lokalu w przypadku rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego

b)    90% wartości lokalu w przypadku zapłaty gotówką całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

§3

1.     Cena lokalu mieszkalnego może być rozłożona na roczne raty, płatne do 31 marca każdego roku, przez okres do 5 lat.

2.     W razie rozłożenia na raty wysokość pierwszej raty, płatnej przed datą zawarcia umowy sprzedaży nie może być niższa niż 30% ceny.

3.     Ustala się oprocentowanie niespłaconej należności w wysokości 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w terminie płatności raty.

4.     Roszczenie Gminy z tytułu rozłożenia ceny na raty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości sprzedawanej.

§4

Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy z uwzględnieniem bonifikat, o których mowa w § 2 ma zastosowanie wyłącznie gdy:

1)     najemca nie zalega z czynszem lub innymi opłatami za lokal mieszkalny,

2)     najemca lub jego współmałżonek nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

3)     lokal mieszkalny nie był, w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku, przedmiotem podnajmu,

4)     najemca nie podlega wymeldowaniu z urzędu,

5)     lokal nie jest położony w budynkach przeznaczonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na budynki socjalne lub przeznaczonych do wynajęcia nauczycielom i pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych, oraz przeznaczonych do wynajęcia gospodarzom remiz strażackich,

6)     okres najmu trwa co najmniej trzy lata za wyjątkiem sytuacji, gdy najem powstał w wyniku:

a)     umowy z wstępnymi, zstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem pozostającym faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, który opuścił na stałe lokal, a zamieszkiwali wspólnie przez okres nie krótszy niż 5 lat przed rozwiązaniem stosunku najmu przez najemcę,

b)    umowy z pełnoletnimi wnukami i pełnoletnim rodzeństwem w razie śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwali wspólnie przez okres nie krótszy niż 5 lat do czasu śmierci najemcy,

c)     zamiany lokali mieszkalnych będących własnością komunalną.

§5

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§6

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

1.     nr XXIII/195/2004 z dnia 05.10.2004r. w sprawie sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 106 z 8.11.2004 r., poz.2991,

2.     nr XXXVII/327/2005 z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 10 z 6.02.2006 r., poz.370,

3.     nr XLVI/405/2006 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXXVII/327/2005 z dnia 22.12.2005 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 135 z 22.11.2006 r., poz.3844,

4.     nr XIV/127/2007 z dnia 9.08.2007 r. . w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 152 z 13.09.2007 r., poz.2926.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż