w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała nr XIII/146/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na 2012 rok

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r.  Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 10 ust.3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Manfred Wrona

 

 Załącznik do Uchwały XIII/146/2011

 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                         z dnia 29.12.2011

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

                                                           na  2012 rok

Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się  w naszym kraju sprzyjają rozpowszechnianiu się skłonności do  używania środków psychoaktywnych.

Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Obniża się wiek biorących. Swobodny dostęp do narkotyków mają już dzieci w szkole podstawowej. Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieży, która często wygłasza błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.

Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2005 r.  Nr 179, poz. 1485)

ROZDZIAŁ I.  CELE  PROGRAMU

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest dążenie do wyeliminowania używania narkotyków oraz prowadzenie profilaktyki związanej z tym problemem. Zadania w nim ujęte skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej, podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na promocji zdrowego stylu życia, wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą, podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

Celem Programu jest:

1)         Analiza problemu narkomanii występującego w środowisku.

2)         Profilaktyka – zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii.

3)         Tworzenie  osobom uzależnionym niezbędnych warunków do radzenia sobie z problemem narkomanii.

4)         Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią.

5)         Pomoc psychospołeczna i prawna rodzinie z problemem narkomanii.

6)         Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (dzieci i młodzieży).

7)         Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

8)         Pomoc społeczna wobec osób uzależnionych i ich rodzin.

9)         Integracja ze środowiskiem osób wychodzących z uzależnienia.

ROZDZIAŁ II.  DIAGNOZA       

Diagnoza lokalna problemu uzależnień od narkotyków została dokonana w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród gimnazjalistów i młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej w Rudach i Kuźni Raciborskiej, informacje uzyskane z Policji, dane pedagogów szkolnych z Gminy oraz rozeznanie środowiskowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1)         W miesiącu listopadzie i grudniu 2008r. przeprowadzono ankietę diagnozującą wśród wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska.

W ankiecie (wypełnianej anonimowo) pytano uczniów między innymi o:

- pierwszy kontakt ze środkami uzależniającymi,

- rodzaj przyjmowanych środków,

- wpływ otoczenia na kontakty młodzieży z narkotykami,

- opinie młodzieży nt. środków uzależniających.

2)    W 2011r. nie stwierdzono przypadku posiadania narkotyków przez uczniów w szkołach.   Nie odnotowano również, aby któryś z uczniów był pod wpływem narkotyków. W celu ochrony uczniów przed ryzykownym zachowaniem, pedagodzy starają się kontrolować ich kontakt w czasie pobytu w szkole z osobami z zewnątrz. Prowadzona jest także edukacja z zakresu zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.

     Diagnoza jest jednak niepełna i dotyczy tylko części młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy.

3)    W 2011r. Policja  odnotowała  na terenie gminy 3 przypadki posiadania czy handlu narkotykami..

ROZDZIAŁ III.  ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1.         Działalność szkoleniowa

1)         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej - artykuły problemowe w  prasie.

2)         Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych, kolportaż wydawnictw – ulotek , plakatów , broszur itp.

3)         Instruktaż dla rodziców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, pedagogów i realizatorów programów profilaktycznych.

4)         Przeszkolenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów, przedstawicieli jednostek kultury oraz innych placówek gminy w zakresie rozpoznawania, diagnozy, zapobiegania oraz leczenia narkomanii.

2.   Działalność profilaktyczna

1)           Propagowanie zdrowego stylu życia.

2)          Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień.

3)              Pomoc dzieciom i młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji wypoczynku  (zwłaszcza w czasie ferii zimowych i letnich).

4)       Uświadamianie rodzicom problemów zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież,

- przeprowadzanie w roku szkolnym 2011/2012 ankiet diagnozujących wśród rodziców jak  również uczniów szkół gimnazjalnych,  dotyczących  kontaktu z narkotykami czy alkoholem, dostępności oraz  wpływu otoczenia na kontakty młodzieży z narkotykami i  alkoholem.

5)   Zwiększenie nadzoru administracyjno – prawnego nad uprawą roślin zawierających   substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

6)   Organizowanie cyklicznych spotkań właścicieli punktów sprzedaży napojów energetyzujących z Policją   nt. sprzedaży takich produktów nieletnim .

Niektóre dane dot. profilaktyki uzależnień na terenie Gminy w 2011r.

a)         Gminna Komisja PiRPA  finansowała:

-          zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży korzystających z boiska przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej,

-          nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w programach i konkursach  profilaktycznych,

b)         Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Kuźni Raciborskiej  oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach  podejmowały w bieżącym roku działania:

·         szkolenia w formie warsztatów dla uczniów,

·         pogadanki, rozmowy na lekcjach wychowawczych na temat narkomanii,

·         rozmowy z pielęgniarką, policją, kuratorami sądowymi na temat konsekwencji zażywania, posiadania narkotyków,

·         spektakle profilaktyczne.

           

3.       Bezpośrednia pomoc medyczna i terapeutyczna osobom uzależnionym

1)         Monitoring środowisk dotkniętych i zagrożonych problemem narkomanii.

2)         Mobilizowanie uzależnionych osób do poddawania się leczeniu odwykowemu, pomoc w dotarciu do placówek.

3)         Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

4)         Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  celu zapewnienia    niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z uzależnienia.

5)         Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z:

-          Poradnią Uzależnień  w Raciborzu oraz ośrodkami terapeutycznymi,

-          Ośrodkiem Leczenia Narkomanów MONAR w Gliwicach,

-          Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus - Med”,

-          innymi instytucjami działającymi w tym zakresie.

6)         Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i  uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie  (adresy, telefony, transport).

4.  Poprawa bazy materialnej do działań profilaktycznych i leczniczych

Zakup materiałów, urządzeń, usług i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań  powyższego  programu.

5.  Finansowanie programu

1)         Środki finansowe uzyskiwane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w części przekazywane są na realizację niniejszego programu.

2)         Kwotę przewidzianą na realizację zadań określa budżet gminy.

6.  Realizacja programu

Realizatorem programu jest Urząd Miejski  we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (w tym: ze szkołami i przedszkolami), instytucjami kultury, Policją, Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med” oraz partnerami wyłonionymi w drodze konkursów ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż