w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Uchwała nr ……………

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia  ………………

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 843 zł zgodnie z załącznikiem nr1

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 9 do uchwały nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2006 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą: 17 937 569 zł

po stronie wydatków kwotą: 21 165 553 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                           

Zał. nr 1 do Uchwały nr …………. Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia ……………………….

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2006 rok

1. Dział 852           -         Pomoc społeczna

                            *        Pozostałe odsetki                                                                  + 593 zł

odsetki z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I kwartał 2006 roku

2. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

                            *        Wpływy z różnych dochodów                                               + 2 250 zł

odszkodowanie za stratę spowodowaną włamaniem do budynku Szkoły w Budziskach

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok

1. Dział 852           -         Pomoc społeczna

    rozdz. 85219      -         Ośrodki pomocy społecznej

                            *        Wydatki bieżące                                                                   + 593 zł

                            1.       Pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka                               + 593 zł

2. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 250 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 2 250 zł

Zał. nr 2 do Uchwały nr …………. Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia ………………………..

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok

Zmniejszenie:

1. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki majątkowe                                                            - 24 389 zł

                            1.       Modernizacja i budowa nowych placów zabaw

                                      na Osiedlu w Kuźni Raciborskiej                                         - 24 389 zł

Zwiększenie:

2. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

   rozdz. 90004       -         Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 24 389 zł

                            1.       Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu

                                      budżetowego na utrzymanie i pielęgnację zieleni                 + 24 389 zł

Zmniejszenie:

3. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

    rozdz. 85415      -         Pomoc materialna dla uczniów            

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 2 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                               - 2 000 zł

Zwiększenie:

4. Dział 801           -         Oświata i wychowanie                        

    rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 2 000 zł

                             

 

Zał. Nr 3 do Uchwały nr…………….. Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

 na 2006 roku w złotych (po zmianach)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody  Zakładu Budżetowego

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

 

 

 

 

 

1.

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

3 689 115

 

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3 539 115

 

 

70095

Pozostała działalność

150 000

 

 

 

 

 

2.

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

834 163

 

 

90002

Gospodarka odpadami

354 103

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

140 000

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

124 389

 

 

90095

Pozostała działalność

215 671

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

4 523 278

 

 

 

Stan środków obrotowych na początek roku

330 800

Wydatki  Zakładu Budżetowego

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

 

 

 

 

 

1.

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

3 918 509

 

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3 768 509

 

 

70095

Pozostała działalność

150 000

 

 

 

 

 

2.

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

834 163

 

 

90002

Gospodarka odpadami

354 103

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

140 000

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

124 389

 

 

90095

Pozostała działalność

215 671

 

 

 

 

 

 

 

 

razem:

4 752 672

 

 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

101 406

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2006 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż