w sprawie likwidacji Przedszkola w Siedliskach przy ul.Gliwickiej 20

Uchwała nr ………..........

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia .................. 2006 r.

 

w sprawie likwidacji Przedszkola w Siedliskach przy ul. Gliwickiej 20

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2006 r. likwiduje się Przedszkole w Siedliskach przy ul. Gliwickiej 20.

§ 2

Akt likwidacji Przedszkola stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola zostanie przekazana Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.

2 Dokumentacja, która nie dotyczy przebiegu nauczania zostanie przekazana do Urzędu Miejskiego w  Kuźni Raciborskiej.

3 Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanym przedszkolu zostanie przekazane do Przedszkola Nr  2 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Westerplatte 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  31 sierpnia 2006 r.

 


Uzasadnienie

1.      W roku szkolnym 2005/2006 do Przedszkola w Siedliskach uczęszcza 11 dzieci w tym 1 uczeń sześcioletni.

2.      Na podstawie danych z Referatu Obywatelskiego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej liczba urodzeń w Siedliskach w latach 2000 – 2006 waha się  od 3 do 4 dzieci w ciągu roku.

3.      W kolejnych latach szkolnych Gmina zapewnia wszystkim dzieciom z Siedlisk wychowanie przedszkolne w Przedszkolu oddalonym o 2 km od dotychczasowej siedziby, w znacznie lepszych warunkach: w grupach wiekowych, z wyżywieniem, z wydłużonym czasem opieki do 9 godzin dziennie i możliwością dowożenia dzieci autobusem szkolnym.

4.      Postanowieniem Nr KO.DK/RY.M.Sz.-42300/14/06 z dnia 15 lutego 2006 r. Śląski Kurator Oświaty Katowicach pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji  przedszkola.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ………..

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ………………………..

 

AKT LIKWIDACJI

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

likwiduje z dniem 31 sierpnia 2006 r. Przedszkole w Siedliskach,

przy ul. Gliwickiej 20,

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie likwidacji Przedszkola w Siedliskach przy ul.Gliwickiej 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2006 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż