Protokół nr XXXIII/2005

Protokół nr XXXIII/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w dniu 07.07.2005r.

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły o godz. 1430 a zakończyły ok. godz. 2000.

Lista obecności radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedla w załączeniu.

W sesji ponadto udział wzieli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin – Zastępca Burmistrza
 3. Andrzej Migus – Sekretarz Miasta
 4. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 5. Józef Maślanka – radca prawny UM
 6. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 7. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 8. Zbigniew Grygier – dyrektor MOPS
 9. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 10. Kazimierz Worobiec – prezes GPWiK
 11. Adam Zapotoczny – Posterunek Policji w Kuźni Raciborskiej
 12. Artur Rzerzacz – Posterunek Policji w Rudach
 13. Jerzy Szydłowski – dyrektor Powiat. Zarządu Dróg w Raciborzu
 14. Bernard Simon – dyrektor Powiat. Zarządu Dróg w Rybniku
 15. Piotr Katafiarz – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 16. Lesław Kmieć – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 17. Wojciech Błajda – Referat Inwestycji UM

Ad 1. Otwarcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał zebranych i otworzył obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Ad 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności

Na podstawie podpisów na liście obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji udział wzięło 13 radnych.

Nieobecni radni:

 1. Krystyna Brakowiecka
 2. Julian Zieliński

Ad 3. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona po przedstawieniu porządku obrad zawnioskował o omówienie w pierwszej kolejności pkt 6 porządku obrad. W wyniku tej zmiany pkt 5 stanowiłby w porządku obrad pkt 6. Propozycja ta została przegłosowana i zaakceptowana jednogłośnie.

Burmistrz Miasta Ernest Emrich zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta.

Manfred Wrona – proponuję projekt uchwały wprowadzić jako ppkt 7.9. Kto jest za tym, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad?

Wniosek w obecności 13 radnych został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w obecności 13 radnych został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXII/2005 z dnia 02.06.2005r.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 6. Omówienie bieżącego utrzymania oraz planów inwestycyjnych dot. dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy – dyskusja, wnioski.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.            wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kuźnia Raciborska w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego

7.2.            zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

7.3.            zmian w budżecie gminy na 2005 rok

7.4.            wyboru banku na obsługę budżetu gminy Kuźnia Raciborska

7.5.            zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

7.6.            oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

7.7.            oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

7.8.            zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

7.9.            ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

 1. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXII/2005 z dnia 02.06.2005r.

Protokół nr XXXII/2005 w obecności 13 radnych został zatwierdzony jednogłośnie bez odczytywania.

Ad 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej przedstawił aspirant Adam Zapotoczny – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania radna Marcelina Waśniowska podziękowała w imieniu Rady Sołeckiej i OSP Turze za pracę funkcjonariuszy podczas festynu w Turzu, dzięki której nie było włamań ani nie doszło do innych niebezpiecznych zajść.

 

Jan Stanek zapytał czy znani są sprawcy napadu na ekspedientkę w Budziskach?

 

Adam Zapotoczny odpowiedział, że do tej pory sprawcy napadu nie są znani, natomiast ustalono sprawców zniszczenia koszy na śmieci.

Na pytanie radnego Jana Krybusa dotyczące pracy Policji w okresie wakacji Adam Zapotoczny powiedział, że w miesiącu lipcu i sierpniu na pierwszej zmianie będzie pracował pracownik ds. kryminalistyki i dzielnicowy, natomiast na II i III zmianie w godz. 1400 – 600 służby patrolowe. Poinformował, że w gminie Nędza nasiliły się kradzieże węgla i może być tak, że na I i II zmianie służba kierowana będzie do pracy w Nędzy.

Romana Serafin w związku  z tym, że w dniach od 11 – 22 lipca na terenie ZSTiO w Kuźni Raciborskiej biwakować będzie młodzież poprosiła Adama Zapotocznego o zwrócenie w tym okresie większej uwagi na teren szkolny.

Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Rudach przedstawił Artur Rzerzacz. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Sylwester Larysz podziękował funkcjonariuszom Policji za współpracę z mieszkańcami.

 

Manfred Wrona zapytał jakie działania podejmuje Policja po zatrzymaniu nietrzeźwych kierowców?

 

Artur Rzerzacz – w przypadku zatrzymania nietrzeźwego prowadzącego pojazd, zatrzymuje się dokument uprawniający do kierowania pojazdem natomiast samochód zabezpiecza poprzez odstawienie na parking strzeżony lub przekazuje osobie najbliższej posiadającej prawo jazdy. Jednak gdy nastąpi kolizja i są osoby poszkodowane to zdarzenie traktuje się jako wypadek.

 

Manfred Wrona – w Rudach zdarzają się przypadki, że lokalni, pijani kierowcy stwarzając zagrożenie przejeżdżają kilka lub kilkanaście metrów drogą z której korzystają inni użytkownicy. Należy na takie zajścia zwracać uwagę, bo jest to plaga.

Apeluję do Policji aby zwracała większą uwagę na tych kierowców, jak również na tych, którzy wyrzucają z samochodów worki ze śmieciami do przydrożnych rowów, na obrzeża lasu i pobocza dróg.

Ad 6. Omówienie bieżącego utrzymania oraz planów inwestycyjnych dot. dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy – dyskusja, wnioski.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona. Powiedział m.in., że temat ten ujęto w porządku obrad sesji na wniosek radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Od dłuższego czasu na naszych drogach zarządzanych przez województwo i powiat występuje wiele problemów. Problemy występują także na drogach gminnych, jest to jednak inna sytuacja, bo w tych sprawach sami decydujemy. Poprosił o otwartą i szczerą dyskusję.

W związku z tym, że dyrektorzy Zarządu Dróg Powiatowych w Raciborzu i Rybniku znani są ze względu na częste kontakty, Manfred Wrona poprosił o przedstawienie się przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przedstawili się kolejno: Piotr Katafiarz – inspektor nadzoru dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy i Lesław Kmieć – kierownik Referatu Dróg.

 

Manfred Wrona – nurtuje nas kwestia sprzątania poboczy przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Zawsze po zimie, gdy topnieje śnieg pokazują się różnego rodzaju śmieci, które sprząta gmina.  Akcje takie organizuje się w każdym sołectwie. Gmina ponadto wykasza pobocza dróg. Płacimy za to bardzo duże pieniądze, a obowiązek ten należy do zarządcy drogi. Problemem jest także utrzymywanie i remontowanie przystanków autobusowych. Kto ma obowiązek te zadania wykonywać? Następnym problemem jest oznakowanie dróg i zimowe ich utrzymanie. Na terenie naszej gminy są drogi jak np. Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska, po których w okresie zimy trudno się poruszać. Mieszkańcy skarżą się na zły stan dróg a gmina nie ma możliwości finansowych zlecenia ich odśnieżania i utrzymywania zimą. Bardzo dużym problemem jest także zły stan nawierzchni dróg. Niektóre drogi jak np. odcinek drogi z kierunku Gliwic do Rud w ogóle w pewnym okresie czasu była nieprzejezdna. Czy będą robione nowe nawierzchnie dróg na terenie gminy Kuźnia Raciborska? Jesteśmy rozczarowani brakiem działań w zakresie remontu kładek na rzece w Rudach i Kuźni Raciborskiej. Wyasygnowaliśmy z budżetu gminy środki na ten cel, okazało się jednak, że będzie w tej chwili robiony zaledwie projekt. Zarówno my jak i państwo zarządzamy publicznymi pieniędzmi i nie należy dopuszczać do ich marnowania.

 

Ernest Emrich – prosiłbym aby zarządcy dróg ustosunkowali się do sprawy sprzątania dróg i poboczy. Uważam, że my robimy dużo więcej niż powinniśmy.

 

Jerzy Szydłowski – Powiatowy Zarząd Dróg funkcjonuje sześć lat. Sprawy drogownictwa są bardzo trudnymi sprawami, zwłaszcza gdy borykamy się z brakiem pieniędzy. Chciałbym podziękować sołtysom wsi, którzy przekazując problemy na co dzień pomagają nam w ich rozwiązywaniu. Przyjęliśmy taktykę współpracy polegającą na tym, że co najmniej dwa razy w roku objeżdżamy teren gminy i ustalamy potrzeby, które staramy się w ciągu roku realizować. Nie jestem jednak w stanie wymienić wszystkich nawierzchni dróg i znaków drogowych ze względu na brak pieniędzy, pomimo, iż co roku otrzymujemy środki pomocowe. Zarząd Dróg Powiatowych w Raciborzu dysponuje 170 km dróg a jesteśmy w stanie w ciągu roku położyć ok. 15-20 km nowej nawierzchni. Po raz pierwszy w br. Starostwo Powiatowe przydzieliło nam 550 tys. zł. Dużym problemem jest zaśmiecanie poboczy dróg przez różnego rodzaju smieci.

Manfred Wrona – mieszkańcy naszej gminy zapewne nie są bez winy i nie zamierzam ich bronić, ale obserwujemy, że bardzo dużo śmieci wyrzucają osoby spoza terenu gminy.

 

Jerzy Szydłowski – staramy się, aby na wiosnę zbierać worki ze śmieciami, każdy piątek jest „dniem sanitarnym”. Jeżeli chodzi o koszenie poboczy to robimy to dwa razy w roku. Bywa jednak tak, że w którejś miejscowości organizowane są np. dożynki i wówczas wszyscy nalegają aby prace porządkowe i remontowe wykonywać tam w pierwszej kolejności.  W najbliższych dniach odbędzie się przetarg na roboty w Siedliskach. W planie na 2006/2007 rok ujęliśmy do wykonania zadania na terenie gminy Kuźnia Raciborska, jednak mankamentów drogowych jest bardzo dużo. Mamy sygnały z Urzędu Marszałkowskiego,  Zarządu Dróg Wojewódzkich i ministerstwa, że lata 2006/2007 będą dobre dla drogownictwa.

 

Jan Krybus – dziękuję za zebranie „skarpy” z poboczy, jednak teren całkowicie nie został uporządkowany.  Co z przejściem dla pieszych koło placu zabaw? Miało być zrobione do końca czerwca br.

 

Jerzy Szydłowski – będziemy tam robić nową nawierzchnię.

 

Henryk Machnik – już sołtys Józef Goldman, który nie żyje od 10 lat walczył o chodnik w Jankowicach i do tej pory nic w tym zakresie nie zrobiono. Brak chodnika stwarza zagrożenie dla mieszkańców, zwłaszcza dla dzieci, ponieważ muszą korzystać z jezdni, którą przejeżdża bardzo szybko dużo ciężkich samochodów. Dziękuję za współpracę, ale efekty nie są takie, jakie być powinny.

 

Jerzy Szydłowski – dziękuję panu za wsparcie, wszystkie potrzeby zgłaszam do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Marcelina Waśniowska podziękowała dyrektorowi za reakcję na każdą interwencję i zapytała o sprawę utrzymywania przystanków autobusowych.

Jerzy Szydłowski – uważam, że o przystanki autobusowe powinien dbać przewoźnik. Pismo takiej treści otrzymał niedawno dyrektor PKS.

 

Jan Stanek – współpraca z dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Raciborzu układa się bardzo dobrze. Dyrektor zawsze przyjeżdża, gdy zgłaszam taką potrzebę. Prosiłbym jednak o pomalowanie pasów osi jezdni w Rudzie.

 

Jerzy Szydłowski powiedział, że odbył się przetarg na te roboty, jeden z uczestników przetargu odwołał się i sprawa się przeciąga. Należy zaczekać na decyzję prezesa zamówień publicznych.

 

Sylwester Larysz – chciałbym zapytać czy kierowcy samochodów, które wpadają do rowów i niszczą pobocza ponoszą koszty usuwania uszkodzeń?

 

Jerzy Szydłowski – współpracujemy ściśle z „drogówką”, otrzymujemy kopie protokołów i dane sprawców. Jest jednak bardzo dużo uszkodzeń poboczy przez nieznanych sprawców zdarzeń.

 

Sylwester Larysz – konieczne jest wykonanie chodnika przy drodze od Kolonii Renerowskiej w kierunku Rud.

 

Jerzy Szydłowski – zwrócę się o ujęcie zadania do planu.

 

Manfred Wrona poinformował o przeładowanych samochodach niszczących drogi i pobocza i zapytał kto jest uprawnionym do ich ważenia.

Jerzy Szydłowski odpowiedział, że ważenie samochodów może przeprowadzać pracownik zarządu dróg wraz z policjantem, jednak takiej wagi nie posiadają. Koszt jej zakupu wynosi ok. 20 tys. zł.

 

Manfred Wrona – być może należałoby zastanowić się nad zbiórką pieniędzy przez gminy na zakupienie wagi?

 

Wojciech Kudla – posiadam dokument z 10 stycznia 2005r. określający wykaz robót planowanych do realizacji w 2005 roku na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Czy możemy mieć nadzieje, że roboty ujęte w wykazie będą wykonane?

 

Jerzy Szydłowski – część zadań wstępnie ujętych, w planie się nie znalazły. Nie wiem jaką ma pan wersję planu, czy tę po weryfikacji?

 

Wojciech Kudla – w naszym rejonie powstają żwirownie, wyznaczone są drogi dojazdowe a okazuje się, że samochody nimi nie jeżdżą. Co w tym przypadku robić?

 

Jerzy Szydłowski – przeprowadzimy kilka kontroli w terenie, sprawdzimy którędy samochody jeżdżą, udokumentujemy takie przypadki zdjęciami i gdy potwierdzi się, że jest tak jak przedstawił to radny, wówczas skierujemy stosowne pisma do Policji. Musimy jednak mieć dowody.

 

Marcelina Waśniowska – to nie są samochody z firmy tylko prywatni przewoźnicy przyjeżdżający po ziemię.

Następnie głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku Bernard Simon.

 

Bernard Simon – prowadzimy bieżące utrzymanie czterech dróg na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Na realizację zadań posiadamy niewielkie środki, najwięcej ich pochłania akcja zimowa, którą prowadzimy dobrym sprzętem i dobrymi środkami. Nie dziwcie się państwo, że zimą na terenie gminy są drogi nie tak utrzymywane jakbyśmy sobie tego życzyli. Po prostu brakuje pieniędzy. Miasto Rybnik do zimowego utrzymania dróg na swoim terenie dopłaca 7 mln zł., stąd  drogi te są dobrze utrzymane. Jezdnie co 7-12 lat powinny być odnawiane, jednak brak pieniędzy znacznie nas w tym ogranicza. Wykonuje się te zadania, które są najbardziej potrzebne, a prace ujęte staramy się tak robić, aby przez kilka lat do tych samych dróg nie wracać.  Prawdopodobnie będziemy robić w br. jeszcze 300 m drogi w Rudzie Kozielskiej, gdzie skierujemy wszystkie środki jakie nam pozostaną. Od odcinka drogi dotychczas zrobionej  „dojedziemy” zapewne za pierwszy łuk.

 

Manfred Wrona – zimą odcinek drogi Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska jest nieprzejezdny ze względu na „szklankę”.

 

Bernard Simon – droga ta jest o III standardzie utrzymania, posypuje się tylko miejsca niebezpieczne, a odśnieża ostre łuki, podjazdy i przystanki autobusowe. Wielokrotnie się zdarzało, że po interwencji gminy posypywaliśmy całą drogę. lecz później mieliśmy problemy z rozliczeniem środków chemicznych. Myślę jednak, że w skrajnych przypadkach będziemy posypywać całą drogę.

 

Antoni Głowski – po deszczu na ul. Kozielskiej tworzą się duże kałuże. Na drodze z jednej strony są studzienki, natomiast z drugiej strony ich nie ma.

 

Bernard Simon – jest to droga nierówna i dlatego jest problem. Ponadto brak jest odpływu, który należałoby zrobić. Nie znam sprawy, przyjadę, sprawdzę i zobaczymy jak to wygląda.

 

Alfons Mazurek – w sprawie dróg spotykamy się co roku w Rudzie Kozielskiej. Odcinek drogi z Rud do Rudy Kozielskiej jest dobrze zrobiony i ciszymy się, że będzie w Rudzie Kozielskiej robione następne 300 m. Myślę jednak, że byłoby dobrze w pierwszej kolejności zrobić odcinek drogi przy OSP i zakładzie stolarskim ze względu na to, że z powodu „spuchnięcia” stwarza zagrożenie dla jej użytkowników. Chcę zwrócić także uwagę na wykonanie poboczy z żółtego kamienia w Rudzie Kozielskiej. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Uważam, że w Rudach pobocza wykonane z materiału frezowanego są dużo lepsze. Mieszkańcy Rudy Kozielskiej ciągle pytają o chodnik. Czy jest możliwość ujęcia tego zadania do planu na 2007 rok?

 

Bernard Simon – ustaliliśmy, że w Rudzie Kozielskiej będziemy kontynuować budowę drogi od miejsca zakończenia prac w kierunku Kuźni Raciborskiej. Nad propozycją radnego dot. wykonania odcinka drogi przy OSP i zakładzie stolarskim muszę się zastanowić. Za tydzień będzie po przetargu i wtedy będziemy wiedzieć ile pieniędzy mamy. Specjalnie przesunęliśmy wykonywanie prac w Rudzie Kozielskiej na koniec, ponieważ chcemy wszystkie środki jakie nam zostały przeznaczyć na tę drogę. Pobocza będziemy robić z dolomitu tj. utwardzonego kamienia. Na temat budowy chodnika nic nie powiem, bo nic nie wiem.

 

Sylwester Larysz w związku z tym, że przy wyjeździe z Rud w kierunku Sośnicowic jest nielegalny parking na którym zatrzymują się duże samochody zapytał czy dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku mogłaby parking ten utwardzić?

Deklarując wskazanie osoby do pomalowania wiaduktu w Rudach zapytał dyrektora czy byłby w stanie zakupić farbę do odnowienia tego wiaduktu, prace wykonałaby wskazana osoba z Rud. Przypomniał także dyrektorowi deklarację wywożenia śmieci zebranych w sołectwie przez  mieszkańców.

 

Bernard Simon – śmieci wywiozę.

 

Manfred Wrona – przy wyjeździe z Rud w kierunku Sośnicowic są dwa zakręty: pierwszy przed wiaduktem kolejowym, drugi przy zjeździe z wiaduktu. Na drodze brak jest pasów osi jezdni i linii bocznych, brak poboczy i jakiegokolwiek oświetlenia, w związku z czym zimą nie ma dnia, aby na tym odcinku drogi nie było kolizji. Ten odcinek drogi musi być prawidłowo oznakowany. Drugim problemem to stan drogi w przysiółku Biały Dwór.

 

Bernard Simon – zadania te były ujęte w projekcie planu, jednak do planu na br. nie weszły.

 

Wojciech Kudla zabrał głos w sprawie frezowania drogi nr 425 w Kuźni Raciborskiej. Powiedział, że na pewnym odcinku drogi prace zostały wykonane, natomiast odcinek od mostu w kierunku kościoła nie zrobiono, a stwarza on zagrożenie dla użytkowników drogi. Zapytał dlaczego frezowanie na tym odcinku drogi nie zostało zrobione.

 

Bernard Simon odpowiedział, że prace nie wykonano ze względu na brak pieniędzy. Powiedział (cyt).„skróćmy wykonanie drogi w Rudzie Kozielskiej o 200 m, wówczas zrobimy frezowanie w Kuźni Raciborskiej.”

 

Wojciech Kudla – kiedy będzie zrobione odwodnienie drogi w rejonie przystanku autobusowego w Kuźni Raciborskiej? Dlaczego tak trudno odszukać kanał deszczowy i zrobić studzienkę?

 

Bernard Simon odpowiedział, że podejmowano próbę znalezienia kanału, jednak z negatywnym skutkiem. Powiedział, że zapewne został zniszczony przy budowie pętli autobusowej. W tym miejscu są „ślepe” studzienki i trzeba albo zerwać chodnik i robić nową kanalizację deszczową, albo zerwać płyty z placu. Zobowiązał się sprawę rozeznać.

 

Wojciech Kudla zaproponował rozwiązanie problemu poprzez montaż kratki ściekowej i studzienki osadczej.

 

Bernard Simon – 30 lat pracuję w drogownictwie i z doświadczenia wiem, że takie rozwiązanie nie zdaje egzaminu. W miejscu tym nie ma kanału. Jeżeli jest ktoś w stanie wskazać studzienkę z odpływem do kanału to w tym roku to zrobimy.

 

Wojciech Kudla – jest odpływ do Rudki.

 

Manfred Wrona – należy to sprawdzić.

 

Wojciech Kudla ponowił pytanie dot. frezowania drogi w Kuźni Raciborskiej.

 

Bernard Simon podtrzymał wcześniejszą propozycję wykonania prac kosztem robót w Rudzie Kozielskiej.

 

Manfred Wrona – odcinek tej drogi stwarza zagrożenie, w związku z tym możemy przekazać pieniądze na wykonanie frezowania, jednak nie 15.000 zł bo to jest kwota zbyt zawyżona.

 

Bernard Simon – jutro do państwa zadzwonię i dam znać, być może zrzucimy się po połowie.

 

Piotr Katafiarz – przestrzegałbym przed zbyt głębokim frezowaniem drogi.

 

Manfred Wrona – deklarujemy nasz udział w realizacji zadania.

 

Bernard Simon po namyśle powiedział, że wobec tego, iż posiada pewne zobowiązania wobec gminy, która wykonuje inne zadania dot. dróg do niej nie należące, dokona frezowania drogi we własnym zakresie.

 

Andrzej Migus – na drodze przed Rudą Kozielską, tuż po wyjeździe z lasu od strony Kuźni Raciborskiej jest poprzeczne zapadnięcie, które stwarza zagrożenie.

 

Bernard Simon – ten odcinek drogi ma robić Zarząd Dróg Wojewódzkich, dokumentacja jest już gotowa. Należałoby rozmawiać o ujęciu tego odcinka drogi do planu.

 

Piotr Katafiarz – wyjeżdżając z lasu w kierunku Rudy Kozielskiej jest znak drogowy „poprzeczne garby” jak też ograniczenie prędkości do 60 km/godz. Należy zachować ostrożność m.in. poprzez stosowanie się do znaków. Przepisy należy przestrzegać.

 

Manfred Wrona – jeżeli tak będziemy podchodzić do problemów to nie ma sensu prowadzenie  tej dyskusji.

 

Piotr Katafiarz – pomyślimy nad zmniejszeniem uciążliwości.

 

Bernard Simon – parking na Przeryciu będzie zrobiony.

 

Janusz Brzeźniak – jeżeli chodzi o łatanie dziur to myślę, że firmy wybierane są w drodze przetargu. Pragnę zwrócić uwagę na jakość wykonywanych prac. Najpierw ekipa wycina dziury, które pozostawia nawet kilka dni. Stwarzają one zagrożenie dla użytkowników drogi. Uważam, że powinni tyle wyciąć, ile są w stanie danego dnia zrobić a nie stwarzać kierowcom pułapek.

 

Bernard Simon – jestem zdziwiony, że taka sytuacja ma miejsce. Praktycznie tak być nie powinno. Wycięte dziury nie mogą pozostać na noc.

 

Manfred Wrona – bywa tak, że na tym samym pasie drogi jedno miejsce obrysowane jest wycięte, natomiast inne nie.

 

Bernard Simon – wydaje mi się, że remonty cząstkowe dróg robimy dobrze i sprawnie.

 

Rita Serafin zapytała czy w planach uwzględniono porządne wykonanie odcinka drogi od mostu w kierunku Kościoła i Szkoły Podstawowej aż do rozjazdu na Osiedlu?

 

Bernard Simon – nie jest to ujęte w planie. Droga ta powinna być wykonana generalnie od Rudy Kozielskiej do granicy z województwem opolskim. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku i udzielił głosu przedstawicielom Zarządu dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Piotr Katafiarz – jeżeli chodzi o drogę nr 921 w Białym Dworze, to chcę powiedzieć, że to wszystko co jest ujęte w planie nie będzie zrobione. W tej chwili nie jestem w stanie zapewnić czy znajdą się pieniądze na ten remont, ale wiemy, że jest to konieczne do wykonania. Być może jeszcze w br. środki na jej wykonanie dostaniemy.

 

Lesław Kmieć – jeżeli chodzi o pionowe oznakowanie dróg, to powiaty otrzymały wytyczne od Marszałka jakie znaki stosować, natomiast w sprawie oznakowania poziomego ustalono pewne wymogi. Muszą być malowane farbą chemoutwardzalną lub akrylową z odblaskiem. Za sprzątanie przystanków autobusowych odpowiedzialny jest przewoźnik, natomiast gmina ma obowiązek nadzorowania robót dot. czystości i porządku. Jednak sprawa przystanków autobusowych w polskim prawie nie jest wyraźnie uregulowana.

 

Piotr Katafiarz – w ub. roku występowaliśmy do Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie ważenia i kontrolowania samochodów. Ustaliliśmy, że można to robić, ale potrzebne jest wskazanie miejsca. Ponieważ my takich miejsc w pasie drogowym nie posiadamy i nie mogliśmy wskazać, to sprawa jakby jest w zawieszeniu.

 

Manfred Wrona – można w tej sprawie zawrzeć porozumienie. Uważamy, że kontrole samochodów przez ITD powinny być przeprowadzane.

 

Lesław Kmieć – zamierzamy zmodernizować wszystkie istniejące przy naszych drogach sygnalizacje świetlne w obrębie szkół. Do końca br. mamy obowiązek wymienić stare znaki drogowe na nowe, prace potrwają ok. 4 miesiące. Oznakujemy także drogi wojewódzkie słupkami umożliwiającymi zlokalizowanie zdarzenia drogowego na naszych drogach.

 

Piotr Katafiarz – w br. po raz trzeci z rzędu remontowane są drogi na terenie gminy w ramach naszych środków. Jeżeli chodzi drogę w Rudach stanowiącą ul. Kozielską to w trakcie remontu „wyszła” niespodziewana sprawa przy chodniku. Przy pomiarach nie przewidziałem, że na odcinku gdzie jest chodnik i krawężnik wykonany w pewnej odległości od istniejącej krawędzi jezdni, w trakcie wykonywania prac pojazdy dojeżdżające do krawężnika a czasami nawet wyjeżdżające na chodnik zniszczyły zarówno chodnik jak i krawężnik.  Po przeprowadzeniu badań i opinii technicznej okazało się, że pod krawężnikiem jest tylko 40 cm kamienia mocno nawodnionego. Będziemy budować drogę i chodnik od nowa, dodatkowy koszt to ok. 120 tys. zł. Gdy będą pieniądze to przystępujemy do tych prac i kończymy zakres remontu drogi nr 425 w Rudach.

 

Manfred Wrona – źle się stało, że w czasie remontu drogi nie zorganizowano objazdu, tym bardziej, że była taka możliwość. Bardzo ważnym zadaniem do wykonania jest remont kładek w Rudach i Kuźni Raciborskiej. Chodzi tu o bezpieczeństwo. Z wykonaniem kładki w Rudach wiąże się kolejny temat – przyczółki mostu. Niezrozumiałą sprawą jest przeprowadzenie cząstkowego remontu tylko jednego z przyczółków. W związku z tym, że są one z cegieł i występują liczne ubytki, uzupełniono ubytki i otynkowano ten z prawej strony, natomiast z lewej strony pozostawiono bez zmian.

 

Piotr Katafiarz powiedział, że on reprezentuje Wydział Dróg a sprawami kładek zajmuje się Wydział Mostów i dlatego nie wie jak zaawansowane są działania w tym zakresie. Stwierdził, że most w Rudach aby spełniał standardowe wymogi musiałby zapewne być wybudowany od nowa a w województwie są mosty w dużo gorszym stanie, które muszą być robione w pierwszej kolejności.

 

Sylwester Larysz zasygnalizował, że przy remontowanej w Rudach drodze prowadzącej w kierunku Raciborza pozostawiono na poboczach gruz i asfalt i należy to uprzątnąć.

 

Piotr Katafiarz zapewnił, że będzie to na pewno uprzątnięte.

 

Marcin Rak zapytał o remont drogi od Kuźni Raciborskiej w kierunku Solarni, której nawierzchnia po wypadku w ub. roku jest zniszczona.

Natomiast Henryk Machnik zapytał w sprawie barierek ochronnych na drodze nr 919 w Jankowicach.

 

Piotr Katafiarz – wiemy dobrze w jakim stanie są drogi: nr 919 i 425. Jeżeli będą środki finansowe w takiej wysokości jak nas zapewniają w br., wówczas mogę zadeklarować że w najbliższych kilku latach drogi te będą wyremontowane w całości. Natomiast jeżeli chodzi o chodnik to jest to oddzielna sprawa. Aby go wykonać w Jankowicach trzeba by poszerzyć korpus drogowy, czyli przebudować całkowicie drogę. W podobnej sytuacji jest wiele gmin w województwie. Zarząd Dróg Wojewódzkich dąży do tego, aby do kosztów budowy chodników dokładały gminy, ponieważ chodzą po nim mieszkańcy gminy. Gminy na ogół deklarują udział w kosztach budowy chodników, niektóre nawet pokrywają je w 100%.

Na zakończenie dyskusji na temat dróg P. Katafiarz zaapelował o należytą dbałość mieszkańców o wspólne dobro jakim są znaki drogowe, słupki przydrożne, drogi i pobocza.

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Powiatem Raciborskiem a Gminą Kuźnia Raciborska w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu dyrektor MZO.

 

Wiesława Czogała – uczniowie Szkoły Zawodowej i Technikum Elektrycznego muszą odbywać praktyczną naukę zawodu. Do tej pory kiedy organem prowadzącym dla szkoły był powiat nie było problemu, kształcenie odbywało się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Technikum Mechanicznym w Raciborzu. Obecnie organem prowadzącym jest gmina i za kształcenie musimy płacić środkami z subwencji. Aby za kształcenie powiat otrzymywał środki konieczne jest podpisanie porozumienia. Jest to najlepsze rozwiązanie.

Do projektu uchwały odczytanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uwag nie wniesiono. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.2. zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

Rita Serafin – złożonych zostało 207 wniosków, wydano 164 decyzje. Wydatkowano na ten cel 28.224 zł. Szacujemy, że liczba uczniów od nowego roku będzie podobna. W związku z tym, że braknie nam pieniędzy proponuje się obniżenie wysokości świadczenia w poszczególnych kategoriach dochodowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

           

7.3. zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków, zmiany po stronie wydatków budżetowych oraz zmiany w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok przedstawił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

 

Manfred Wrona zapytał czy inwestycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej jest zakończona.

Burmistrz Miasta Ernest Emrich odpowiedział, że inwestycja jest zakończona.

 

Wojciech Kudla – w projekcie uchwały jest propozycja zwiększenia po stronie wydatków budżetowych o ok. 10 tys. zł na zadanie budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Siedliska-Budziska. Czy są to dodatkowe środki na to zadanie?

 

Ernest Emrich – w budżecie ujęte były środki niższe niż wysokości w ofertach przetargowych, stąd zwiększenie o powyższą wysokość.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Uchwała została podjęta 12 głosami, przy 1 wstrzymującym się.

           

7.4. wyboru banku na obsługę budżetu gminy Kuźnia Raciborska

Zbigniew Wojtyło – wyboru banku dokonano na podstawie złożonych ofert. Kryteria ocen ofert oparte były na: kosztach jakie gmina ponosi z tytułu prowizji bankowej, oprocentowania i kredytów. Ofertę złożył Bank Spółdzielczy i Bank Śląski. Korzystniejszą ofertę całościowo złożył Bank Śląski i dlatego został wybrany.

 

Ernest Emrich – do tej pory budżet gminy obsługiwał Bank Spółdzielczy.

 

Zbigniew Wojtyło -  procedura wyboru banku za trzy lata będzie ponowiona.

Uchwała w wyniku przegłosowania została podjęta 11 głosami, 1 głos był przeciwny i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona potwierdził, że uchwała została podjęta.

7.5. zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta.

Rita Serafin – wśród obowiązków, jakie musi realizować gmina jest także przyznawanie i wypłata zaliczki alimentacyjnej, dlatego należy dokonać zmiany w statucie MOPS.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.6. oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Głos zabrał Burmistrz Miasta Ernest Emrich, który powiedział, że należy uregulować stan prawny zajmowanych przez ZGKiM nieruchomości.

 

Manfred Wrona – oddamy ZGKiM nieruchomości w trwały zarząd na czas nieokreślony a co będzie w przypadku, gdy zakład zechce się sprywatyzować?

 

Józef Maślanka – gdyby doszło do prywatyzacji zakładu, wówczas gmina wniosłaby majątek aportem.

 

Romana Serafin – co będzie z Miejskim Zespołem Oświaty? Pytam dlatego, ponieważ tam ma siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

Witold Ciuberek – zostanie zawarte porozumienie.

Innych pytań nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.7. oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej  

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona.

Pytań nie było, uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta 13 głosami.

7.8. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Manfred Wrona udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta Ricie Serafin, która powiedziała, że w zasobach komunalnych gminy posiadamy dwa lokale mieszkalne wykorzystywane dla lokowania w nich osób wychodzących z nałogu, po terapii odwykowej. Aby móc tymi lokalami prawidłowo dysponować i ponosić koszty związane z ich utrzymaniem należy wprowadzić  taki zapis w programie.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.9. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Ernest Emrich – będzie to opłata za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Dotychczas wysokość opłaty określała ustawa i przepisy wykonawcze wydane w oparciu o delegacje ustawową. Obecnie ustalenie wysokości opłaty należy do kompetencji organu stanowiącego gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.

Uchwała obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

Ad 8. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.

Informacje z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – informacja stanowi załącznik doi niniejszego protokołu.

Henryk Machnik – chciałbym podziękować pani Burmistrz za to, że pojechała z nami na spotkanie jankowiczan do Jankowic Radomskich oraz wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu wyjazdu.

Ad 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pismo przewodniczącego Sejmiku województwa śląskiego w sprawie przyjęcia apelu o przystąpienie do oszacowania strat wojennych na terenie województwa poniesionych w wyniku II wojny światowej. Pismo wraz z projektem uchwały Manfred Wrona skierował do zaopiniowania przez komisję.

Ad 10. Interpelacje i zapytania.

Ad 11. Wnioski.

Sylwester Larysz – w Rudach została wybudowa wieża telefonii komórkowej. Mieszkańcy skarżą się na negatywnie oddziaływanie pracującej wieży.

 

Manfred Wrona dodał, że kilka lat temu Rada Sołecka negatywnie zaopiniowała propozycję budowy wieży na Brantolce w Rudach. Gliwicka Agencja Turystyczna wyraziła zgodę na budowę wieży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Buk”. Wieża została wybudowa i najprawdopodobniej pracuje, ponieważ w telefonach komórkowych jest zasięg, czego wcześniej nie było. Poinformował, że na skargi mieszkańców inwestor odpowiada iż wieża nie została uruchomiona i nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie. Wieża ponadto nie jest oświetlona i stwarza zagrożenie. Stwierdził, ze należy wystąpić do Centertel-u i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

 

Sylwester Larysz – w imieniu mieszkańców Rud dziękuję za utwardzenie dróg w Rudach, oraz składam petycję o utwardzenie ul. Kozielskiej i frezowanie ul. Rogera.

Wnioskuję także o naprawienia uszkodzonej (przegniłe) części kładki dla pieszych na rzece Rudce w parku w Rudach.

 

Wiktor Baszczok – mieszkańcy są zadowoleni z wywozu nieczystości płynnych przez spółkę. W imieniu pracujących mieszkańców Rud chciałem zapytać czy byłaby możliwość wywozu szamba przez przedsiębiorstwo jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Jan Krybus – chciałem podziękować pani Burmistrz za uruchomienie kolejki wąskotorowej w Rudach, które odbiło się szerokim echem w rejonie. Wnioskuję o naprawienie uszkodzonej kładki w Siedliskach nad wałem.

 

Manfred Wrona – skoro poruszony został temat kolejki to chciałem poinformować, że sprawa przeciwko mnie została umorzona.

 

Romana Serafin – w związku z tym, że przy ul. Działkowców w Kuźni Raciborskiej ustawiony jest znak „zakaz wjazdu” a drogą tą jeździ na rowerach bardzo dużo mieszkańców z dziećmi, należy umożliwić im przejazd poprzez ustawienie znaku „zakaz wjazdu za wyjątkiem rowerów”.

 

Janusz Brzeźniak – apteka św. Łukasza naprzeciw kościoła w Kuźni Raciborskiej oferuje przeprowadzenie badań mammograficznych. Koszt jednego badania 58 zł. Chciałbym zapytać czy istnieje możliwość dopłaty do badań ze strony gminy?

 

Ernest Emrich odpowiedział, że takiej możliwości nie ma.

 

Janusz Brzeźniak następnie zapytał kto ustala dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół lub zastępców.

 

Rita Serafin –odpowiedział, że dodatek dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz, natomiast dla zastępców dyrektor szkoły. Dyrektorzy mają przeciętnie po ok. 200 zł miesięcznie, środki pochodzą z budżetu danej placówki.

 

Dyrektor MZO Wiesława Czogała dodała, że środki na dodatki motywacyjne wypłacane są z otrzymanej subwencji. Nie jest tak, że zabiera się środki z puli przeznaczonej dla nauczycieli na wypłatę dodatków dyrektorom. Nauczyciele mają oddzielną pulę i dyrektorzy oddzielną. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor zgodnie z regulaminem.

 

Janusz Brzeźniak – na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego br. zatwierdziliśmy  m.in. kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego. Chciałem zapytać czy przyznanie danemu nauczycielowi dodatku motywacyjnego powinno stanowić informację tajną czy też jawną oraz czy powinno być uzasadnienie?

 

Wiesława Czogała – dodatek motywacyjny jest uznaniowy i dyrektor nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji.

 

Janusz Brzeźniak – trudno jest mi zgodzić się z tym stanowiskiem, ponieważ ja osobiście chciałbym wiedzieć za co dodatek otrzymuję lub nie.

 

Rita Serafin – jest to indywidualna ocena pracodawcy, dyrektor nie ma obowiązku uzasadniać.

 

Janusz Brzeźniak – zarząd Osiedla po konsultacji z mieszkańcami uznał, że odcinek ul. Piaskowej powinien być zamknięty dla samochodów.  Uważam, że ze względu na bezpieczeństwo należy zabronić pracownikom szkoły i uczniom wjazdu samochodami na teren ZSOiT od ul. Piaskowej. Samochody powinny być parkowane na parkingu przy ul. Świerczewskiego lub na parkingu obok hali sportowej. Wnioskuję także o uwzględnienie w planach remontowych wykonanie parkingu przed budynkiem ZGKiM. Jest on w fatalnym stanie. Inną sprawą, którą chcę poruszyć jest kwestia regulacji płac w Urzędzie Miejskim.  Na sesji 27 kwietnia br., kiedy udzielaliśmy Burmistrzowi absolutorium, Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w budżecie zabezpieczone są niewielkie środki na podwyżkę diet i płac pracowników Urzędu Miejskiego. Po sesji  w „Tycie” ukazał się artykuł informujący o podwyżkach płac w urzędzie, co zbulwersowało mieszkańców. Chciałbym zapytać Burmistrza czy dokonał regulacji płac w Urzędzie Miejskim? Jeżeli nie, to czy zmierza regulację przeprowadzić?

 

Ernest Emrich odpowiedział: „tak, zamierzam regulacje płac przeprowadzić”

 

Janusz Brzeźniak – udzielając jednomyślnie absolutorium uznaliśmy pana pracę za dobrą, jednak gdy mówimy o sukcesie to myślę, że na niego zapracowali wszyscy, zwłaszcza pracownicy Urzędu Miejskiego.

 

Manfred Wrona – wiem, co wtedy powiedziałem. Mówiłem wówczas nie o podwyżce tylko o przyroście inflacyjnym, a gazety nie zawsze rzetelnie informują.

 

Janusz Brzeźniak poinformował, że porównywał wysokość diet radnych Kuźni Raciborskiej z wysokością diet w innych gminach. Okazuje się, że tut. radni mają najniższe diety.

Spostrzeżenie J. Brzeźniaka potwierdził Manfred Wrona i dodał, że w najbliższych miesiącach należy dokonać takiego porównania.

 

Wojciech Kudla zapytał na jakim etapie jest opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego?

 

Ernest Emrich odpowiedział, że w tej sprawie należy dokonać ustaleń przed sesją. Poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

 

Wojciech Kudla – na jakim etapie jest opracowywanie polityki oświatowej?

 

Rita Serafin odpowiedziała, że wszystkie konsultacje w sprawie zostały przeprowadzone, znane jest także stanowisko dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych i rad rodziców. Dokument będzie gotowy do uchwalenia we wrześniu.

 

Franciszek Kozłowski zgłosił następujące wnioski i spostrzeżenia:

- wystąpić do redakcji „Tyta” o sprostowanie informacji na temat podwyżek płac w Urzędzie Miejskim, ponieważ chodziło tu jedynie o waloryzację płac a nie o podwyżkę,

- przeprowadzić z kierownictwem Banku Śląskiego w Kuźni Raciborskiej rozmowę na temat nieciekawego wyglądu wejścia do budynku,

- uregulować sprawę wywozu śmieci z terenu garaży na Osiedlu,

- parking przed budynkiem ZGKiM jest zniszczony. Fakt ten jest negatywnie odbierany przez społeczeństwo. Należy w planach remontowych uwzględnić wykonanie parkingu,

Radny ponadto stwierdził, że skoro ZGKiM wykasza skraj lasu przy ul. Moniuszki, czyli wykonuje dodatkowe zadanie to powinien otrzymywać więcej środków.

 

Witold Ciuberek – z wywozem śmieci z terenu garaży jest problem, oczyszczamy teren i śmieci wywozimy za darmo. Jednak nie będziemy wywozić odpadów budowlanych po remontach garaży.

 

Marcelina Waśniowska – dziękuję bardzo Kazimierzowi Worobcowi za wkład i zaangażowanie osobiste w organizację imprezy „Pływało 2005” w zakresie doprowadzenia i podłączenia energii elektrycznej. Gdyby nie pana pomoc musielibyśmy ponieść bardzo duże koszty. Dziękuję także dyrektorowi ZGKiM za szybki wywóz śmieci po imprezie.

 

Manfred Wrona – należy określić się w sprawie złożonych projektów „Odnowa wsi Rudy i Turze”, bo zanosi się na totalną kompromitację. Myślę nawet, że jest to chyba już faktem. Następną sprawą jest ogłoszony przetarg na obsługę linii autobusowej Rudy – Kuźnia Raciborska.  Należy rozeznać jaka ilość osób będzie przewożona poszczególnymi kursami. Chodzi o zwiększenie ilości przewożonych osób w okresie dojazdu dzieci do szkoły i powrotu ze szkoły. Zwracam uwagę na nie załatwienie do końca sprawy związanej z ogrzewaniem c.o. w szkole w Rudach.

 

Wojciech Kudla zaapelował do Burmistrza, aby zabronić zasypywania polderu zalewowego w Kuźni Raciborskiej. Stwierdził, że nie może tak być aby w centrum miasta powstawało wysypisko. Natomiast do sołtysów zwrócił się o wyznaczenie w każdym sołectwie miejsca do składowania żużlu.

 

Romana Serafin – w związku z tym, że z placu zabaw dla dzieci na Osiedlu zostały usunięte zniszczone elementy wyposażenia należy w budżecie wygospodarować środki na zakupienie nowych urządzeń do zabawy.

Na organizowany w dniu 17 lipca br. w Parku „Dębina” festyn rodzinny zaprosiła Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stara Kuźnia” Gertruda Jucha, natomiast sołtys Ingeborga Depta zaprosiła na festyn organizowany w dniu 31 lipca w Budziskach.

Ad 12. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, Przewodniczący dziękując za udział w sesji zamknął obrady.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIII/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2005 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż