OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej, przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION DZIEWCZĄT)

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Gmina Kuźnia Raciborska, z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 2007-02-14 w Portalu Urzędu Zamówień publicznych pod nr OWP/2007/02/23-745014 oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego, na zadanie pn.

Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej, przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej. (ETAP 2 - PION DZIEWCZĄT).

, została wybrana jako najkorzystniejsza, przy spełnieniu wszystkich wymogów postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z przepisów ww. ustawy, oferta firmy:

                                                

Firma Budowlana „DOMENA” Bernard Franica

,z siedzibą 47-400 Racibórz, ul. Gliwicka 24a

za cenę:

84.034,47 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści cztery złote czterdzieści siedem groszy)

w tym VAT 22%:

15.153,76 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy)

 

Z up. Burmistrza

(-) Wojciech Błajda

Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa

i Gospodarki Mieszkaniowej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej, przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION DZIEWCZĄT)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2007 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż