w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr ....................................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

 

w sprawie podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami)  art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r  Nr 9, poz. 84  z późniejszymi zmianami), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP 68, poz. 956  )

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala , co następuje :

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska :

1)       Od SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)       od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Od 3,5 tony do 5,5 tony

 włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej  9 ton i mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

Samochody wyprodukowane po roku 1995

500 zł

800 zł

1 000 zł

Samochody wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

550 zł

850 zł

1 050 zł

b)   równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

1 200 zł

1252 zł

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1 200 zł

1 200 zł

19

1 700 zł

1 700 zł

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

29

1 700 zł

1 700 zł

29

1 700 zł

2 453 zł

2)       Od CIĄGNIKA SIODŁOWEGO lub BALASTOWEGO przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)       od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

W 1995 roku i wcześniej

Po 1995 roku

750 zł

700 zł

b)       równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1 000 zł

1 000 zł

25

31

1 200 zł

1 200 zł

31

1 700 zł

1 936 zł

3 osie

12

40

1 700 zł

1 723,00 zł

40

1 723,00 zł

2 505,00 zł

3)        PRZYCZEPY lub NACZEPY, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a)       od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej    -  240 zł,

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995                   -  230 ,

b)       równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

      Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

 

1 oś

 

12

25

277 zł

320 zł

 

25

486 zł

562 zł

 

2 osie

 

Stawka podatku w złotych

 

12

28

486 zł

486 zł

 

28

33

736 zł

850 zł

 

33

38

995 zł

1 292 zł

 

38

1150 zł

1 700 zł

 

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

38

995 zł

1 118 zł

 

38

995 zł

1 472,00 zł

 

4)       AUTUBUSY 

          O liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Do 15 miejsc

Powyżej 15 miejsc - poniżej 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

360 zł

650 zł

1 400 zł

Wyprodukowane po roku 1995

350 zł

620 zł

1 350 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9.12.2004 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż