w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego

Uchwała nr XX/190/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zamianami), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2008 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.:  „Prowadzenie biura paszportowego w Raciborzu” w kwocie 5.745,00 ( pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2008 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż