w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Uchwała Nr XI/126/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuję:

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkładu pieniężnego w wysokości 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych) na podwyższenie udziału Gminy Kuźnia Raciborska w kapitale zakładowym Spółki poprzez objęcie nowych udziałów.
  2. Łączna wartość wkładu pieniężnego wynosi 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych)
    i w zamian Gmina Kuźnia Raciborska obejmie 1 200 (jeden tysiąc dwieście) udziałów
    o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2011 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż