w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/149/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć budżet na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 220 111,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększyć budżet na 2011 rok po stronie dochodów o kwotę 68 984,00 zł, zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 6 000,00 zł oraz zmniejszyć przychody budżetowe o kwotę 62 984,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększyć przychody budżetowe o kwotę 12 500,00 zł oraz w zwiększyć rozchody budżetowe na 2011 rok o 12 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Zmniejszyć przychody budżetowe na 2011 rok o kwotę 69 156,65 zł oraz zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 69 156,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok o kwotę 801 721,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany § 15 Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (z późn. zm.), który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2)       finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 113 002,44 zł

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756 125,56 zł.”

§ 10

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 33 061 208,53 zł

po stronie wydatków kwotą 35 693 179,03 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:12