w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr ………………………

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia…………………………..

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) – na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 01.07.2005 r. do dnia 30.06.2006 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska oraz Zarządowi Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2005 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż