w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała V/48/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011

 

w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie:

1)      art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

2)      art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.)

3)      art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240;      z późn. zm.)

4)      po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1.       Uchwała określa:

            1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie     sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

·         tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

·         sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

·         sposób kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego;

            2 )cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Kuźnia Raciborska  zamierza osiągnąć.

2.       Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.)

3.       Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Kuźnia Raciborska prowadzi działalność sportową.

  1. Klub sportowy ubiegający się o wsparcie finansowe powinien spełniać następujące warunki:

            1) siedziba klubu mieści się na terenie lub klub prowadzi szkolenie zawodników z terenu Gminy               Kuźnia Raciborska

            2) klub sportowy jest członkiem właściwego  polskiego związku sportowego i bierze udział                       w  zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, przez co rozumie się indywidualną lub zbiorową             rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów    sportowych, do pokonania czasu,          przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika.

            3 ) trenerzy klubu posiadają licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu,

            4) zawodnicy, czyli osoby uprawiające określoną dyscyplinę sportu są członkami klubu i         zarejestrowani we właściwym związku sportowym

            5) klub sportowy nie ma zadłużenia wobec Gminy.

§ 2

1.       Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

      1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej       uchwale dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                          o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na       sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego   w § 3;

      2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji,         stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu       publicznego określonego w § 3;

      3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały          złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

      4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

      5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Miasta         Kuźnia Raciborska i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej      w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Kuźnia Raciborska będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

      1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na           terenie Gminy,

      2) upowszechnienia sportu wśród mieszkańców,

      3) poprawę osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawę jakości szkolenia            prowadzonej przez klub sportowy.

Rozdział II

Warunki otrzymania dotacji

§ 4

1.       Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

            1) realizacji programów szkolenia sportowego,

            2) zakup sprzętu sportowego,

            3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

            4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

            5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2.       Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

            1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

            2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

            3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika                        tego  klubu,

            4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów                      wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

            5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy                                   o udzielenie dotacji.

§ 5

1.       Formą wypłaty z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.

2.       O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz  Miasta  Kuźnia Raciborska w ogłoszeniu    o konkursie projektów, o którym mowa w  § 6.

Rozdział III

Tryb udzielania dotacji

§ 6

Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska, dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach określonych w  § 11.

§ 7

1.       Burmistrz ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

      1) przedmiot zgłaszanych projektów,

      2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji,

      3) termin realizacji przedsięwzięć projektów, 

      4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,

      5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

2.       Ogłoszenie o konkursie projektów Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej                z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kuźnia Raciborska, nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania wniosków wskazanym  w ogłoszeniu.

§ 8

1.       Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego Kuźnia Raciborska .

3.       Burmistrz i Miasta Kuźnia Raciborska może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.

§ 9

Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska  uwzględnia:

            1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3,

            2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,

            3) wysokość finansowych środków własnych wnoszonych w realizację projektu

            4) pozafinansowy wkład własny – rzeczowy, praca wolontariuszy, lokal, materiały itp.,

            5) partnerzy biorący udział w realizacji projektu – ze szczególnym uwzględnieniem organów         administracji publicznej,

            6) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku          z zakresem rzeczowym projektu,

            7) możliwość realizacji projektu przez beneficjenta – posiadana baza i rodzaje zasobów rzeczowych         – lokale, sprzęty, wraz z informacją o ich stanie technicznym,

            8) dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu, w tym we        współpracy z administracją publiczną i finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem        oceny jakości ich realizacji,

            9) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy oraz sposób jej   rozliczenia,

            10) inne informacje ważne dla realizacji projektu, np. ilość zawodników, ilość meczów, aktualny    poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiągnięcia klubu sportowego.

§ 10

1.       Do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 8, Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje komisję. Do zadań komisji należy w szczególności:

            - dokonanie formalnej i merytorycznej oceny projektów

            - sporządzanie i przedstawienie protokołów z poszczególnych posiedzeń

            - przedkładanie Burmistrzowi opinii i oceny wniosku w sprawie jego wyboru lub odrzucenia wraz

            z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2.       Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.

3.       W pierwszym etapie konkursu Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

            1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy   wybrany projekt,

2) poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej             i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kuźnia Raciborska, informuje wnioskodawców o  przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały   odrzucone,

            3) na zasadach i w trybie z pkt 2 informuje o terminie uzgodnień ostatecznej treści projektów                   i kwotach na wybrane projekty.

4.       W ramach drugiego etapu konkursu Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

            1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu przedsięwzięcia, którego wzór             określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że:

            a/ kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu,

            b/ przedsięwzięcie  z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym           wniosku i określonego w ogłoszeniu o konkursie projektów,

            c/ wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym    zakres kosztów wspieranych z dotacji,

            2) ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów, w sposób z ust. 2 pkt 2, z informacją o projektach         wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:

            a/ nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;

            b/ opisu przedsięwzięcia objętego projektem;

            c/ łącznych kosztów projektu;

            d/ kwoty dotacji przyznanej na projekt;

            e/ uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.

5.       Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.       Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów, o którym mowa w  § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

            1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub;

            2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem   wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 11

1.       Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, na wniosek oferenta, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) kwota dotacji planowanych w budżecie Gminy Kuźnia Raciborska, do udzielenia na cel publiczny w trybie niniejszej uchwały nie została wykorzystana w całości w konkursie projektów,

            2) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.,          5.000,00 zł., 2.000,00 zł;

            3) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni dla kwoty 10 000,00 zł.,  60 dni dla         kwoty 5 000,00 zł.,   30 dni dla kwoty 2 000,00 zł.

2.       Uznając zgodność projektu z celem, o którym mowa w  § 3, Burmistrz  Miasta Kuźnia Raciborska                                                                                            zleca jego realizację, po złożeniu oferty przez wnioskodawcę. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

3.       W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

            1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

            2) w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń. 

4.       Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5.       Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz zawiera umowę          o udzielenie dotacji.

6.       Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku budżetowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł., 8.000,00 zł.,  2.000,00 zł.

7.       Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do udzielenia na cel publiczny z niniejszej uchwały.

Rozdział IV

Umowa o dotację

§ 12

1.       Z beneficjentem dotacji Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2.       Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia                  o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

3.       W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

4.       W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5.       W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta, wraz z załączonym zaktualizowanym harmonogramem kosztów.

Rozdział V

Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 13

1.       Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego może kontrolować realizację projektu, w szczególności:                                                                                

1) stan realizacji projektu,                                                                                                                                    

2) efektywność i rzetelność jego wykonania                                                                                                     

 3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska                                           

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Kuźnia Raciborska

2.       Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miejskiego  jest imienne upoważnienie od Burmistrza określające:

            1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;

            2) nazwę jednostki kontrolowanej;

            3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;

            4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

3.       O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

4.       W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta dotacji, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5.        Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje beneficjent, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Miejski Kuźnia Raciborska.

6.       Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do beneficjenta dotacji kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne.

7.       Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent dotacji, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

8.       Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym.             O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska powiadamia  w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział VI

Rozliczenie dotacji

§ 14

1.       W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.

2.       Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.

3.       Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłatę środków dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

4.       O zaakceptowaniu sprawozdania Burmistrz Miasta powiadamia pisemnie beneficjenta.

5.       Do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych wspieranych w formie dotacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, Burmistrz  w drodze zarządzenia, powołuje komisję. Do zadań komisji należy w szczególności kontrola i ocena:

            1) stanu realizacji zadania,

            2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

            3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację projektu,

            4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,

            5) sprawozdań końcowych z wykonania zadania.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 16

Traci moc uchwała Nr XXIX/271/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 września 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 10:11