w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

  Uchwała nr XXXI/280/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 166 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2008 rok o kwotę 45 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 4 (PO ZMIANACH) do uchwały nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok poprzez wstrzymanie programów inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Kuźnia Raciborska – część północno – zachodnia – objęcie udziałów w spółce GPWiK”, „Oznakowanie istniejących i budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, „ Przystosowanie obiektu przy ul. Rogera w Rudach na Centrum Informacji Turystycznej”, „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kolejowa, ul. Tartaczna w miejscowości Kuźnia Raciborska”  oraz poprzez zmianę zakresu wykonywania programu pn. „Ku pełni zdrowia – kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonać zmiany załącznika nr 5 (PO ZMIANACH) do uchwały nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok  zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 22 607 871,14 zł,

po stronie wydatków kwotą  24 282 374,46 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż