w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Uchwała nr XXIX/272/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm./  oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  /  Dz.U. z 2005 r. Nr  236 poz. 2008 – tekst jednolity z późn. zm. /

Rada Miejska  w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

                                                       

§ 1

W Uchwale  Nr  XXII / 155 / 2000  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 10 sierpnia 2000 roku, zmienionej Uchwałami : Nr XXIII / 164 / 2000 z dnia 21 września 2000 roku, Nr IX / 97 / 2003 z dnia 17 lipca 2003 roku ( Dz.Urz. Nr  85 poz. 2291 z dnia 17 lipca 2003 r.), Nr XXXV / 303 / 2005 z dnia 03 listopada 2005 roku ( Dz.Urz. Nr 143 poz. 3761 z dnia 7 grudnia 2005 r.), Nr XIII / 109 / 2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku ( Dz.Urz. Nr 135 poz. 2676 z dnia 17 sierpnia 2007r.), Nr XVIII/ 167 /2007 z dnia 29 listopada 2007 roku ( Dz.Urz. Nr 7 poz.154 z dnia 17 stycznia 2008r ) wprowadzić zmianę o treści :

W  §  5 kwotę  „5,00 zł”   zastępuje się kwotą  „6,00 zł”.

     

                                                                    § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2008 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż