w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/216/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 29 269 399,25 zł

po stronie wydatków kwotą 31 358 703,13 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż