w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy

Uchwała Nr.........................................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia...................................................

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 roku, Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kuźnia Raciborska”,

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

Uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w dalszej części niniejszej uchwały „Planem”, obejmujący obszar terenu położony w południowej części jednostki strukturalnej Rudy na zakończeniu ul. Borowej.

§2

Celem przepisów szczegółowych, dotyczących regulacji dla obszaru objętego planem,                          a stanowiących ustalenia planu jest określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  w szczególności obejmujących:

1.         Porządkowanie i racjonalny rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego planem, uwzględniający występujące uwarunkowania rozwoju – w tym, zasoby środowiska kulturowego (historyczne i współczesne układy przestrzenne), i przyrodniczego, w szczególności krajobraz doliny rzeki Rudy;

2.         Zaspokojenie społecznych potrzeb i ochronę interesów publicznych lokalnych  ponadlokalnych.

§3

Regulacje zawarte w niniejszym Planie są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska przyjętego uchwałą nr XXXIX/283/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.11.2001 roku.

§4

1.    Ustalenia graficzne niniejszego planu zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej                 w skali 1:1000, stanowiącej część graficzną 1a.

2.    Granice obszaru objętego niniejszym planem zostały oznaczone na wyrysie w skali 1:25000 ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska”, (Uchwała nr XXXIX/283/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej               z dnia 15.11.2001roku.), stanowiącym część graficzną 1b.

3.    Części graficzne planu odpowiednio 1a i 1b, o których mowa w ustępach 2 i 3 niniejszego paragrafu stanowią rysunek planu, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały                      i stanowiący jej integralną część.

4.    Stwierdzenie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska”  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią

5.    Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

6.    Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

7.    Do niniejszego planu została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko”.

8.    Do niniejszego planu została sporządzona „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”.

§5

1.    Ustalenia planu odnoszące się do obszaru, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały zostają wyrażone w postaci:

1.1.        Tekstowej, stanowiącej:

a.    przepisy ogólne;

Rozdział 1

b.    przepisy szczegółowe:

·       przeznaczenie terenu;

Rozdział 2

·       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

Rozdział 3

·       zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego;

Rozdział 4

·       zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

Rozdział 5

·       wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Rozdział 6

·       parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

Rozdział 7

·       zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

Rozdział 8

·       szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

Rozdział 9

·       zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

Rozdział 10

·       sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania                   i użytkowania terenów;

Rozdział 11

·       stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4;

Rozdział 12

c.    przepisy końcowe.

Rozdział 13

1.2.        Graficznej, określającej:

a.    skalę rysunku planu w formie liczbowej;

b.    granice obszaru objętego planem;

c.    linie rozgraniczające teren o przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi;

d.    oznaczenia literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

U

-

tereny zabudowy usługowej;

R

-

tereny upraw rolnych;

KDG

-

tereny dróg publicznych klasy główna;

KDD

-

tereny dróg publicznych klasy dojazdowa;

e.    oznaczenia zasięgu wydzielonych w ramach obszaru objętego planem stref:

·       strefa ingerencji konserwatorskiej „B”;

·       strefa ochrony krajobrazu „K”.

2.       Przepisy szczegółowe zawarte w Rozdziale 7 – „Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu” dotyczą każdorazowo jednego (lub grupy), wymienionego (wymienionych) w poszczególnych paragrafach tego rozdziału, terenu (terenów), oznaczonego numerem i symbolem literowym (oznaczonych odpowiednio numerami i symbolami literowymi) oraz wyznaczonego (wyznaczonych) liniami rozgraniczającymi w części graficznej 1a, przepisy zawarte w pozostałych rozdziałach dotyczą całego obszaru objętego planem.

3.       Przy sporządzaniu wypisu i wyrysu dla przedmiotowego terenu należy brać pod uwagę sumę treści zawartych we wszystkich rozdziałach odpowiednio.

§6

Nie określa się na obszarze objętym niniejszym planem w formie ustaleń tekstowych i graficznych, granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ponieważ na obszarze objętym planem nie występują:

1.    Tereny górnicze;

2.    Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

3.    Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§7

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1.         Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kuźnia Raciborska, której treść stanowi część tekstowa planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia.

2.         Ustanowionych odrębnych przepisach - należy przez to rozumieć ustanowione odrębne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi (normami).

3.         Terenie - należy przez to rozumieć wydzielony w części graficznej nr 1a liniami rozgraniczającymi obszar oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w punkcie 3. ustępu 1, paragrafu 3.

4.         Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia występujące na tym samym terenie, określone jako uzupełniające.

5.         Przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu albo stanowią element struktury osadniczej konieczny do uwzględnienia, który może jedynie współistnieć z przeznaczeniem podstawowym.

6.         Przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

7.         Linii zabudowy obowiązującej - linia regulująca usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, wrysowana w części graficznej nr 1a lub określona w części tekstowej planu. Linia, do której ściana frontowa budynku powinna przylegać na całej długości                           z dopuszczeniem wysunięcia przed nią (max. na 1,50 m) wykuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrznych, balkonów oraz cofnięcia części elewacji frontowej (max na 30% długości frontu elewacji łącznie), jeżeli zapisy szczegółowe dla poszczególnych terenów na to zezwalają.

8.         Drugiej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, której odległość od pierwszej linii zabudowy, w kierunku „od drogi” wynosi, co najmniej 10m, jednak nie bliżej niż tylna elewacja budynku mieszkalnego.

9.         Reklamie wielkogabarytowej - należy przez to rozumieć wolno stojące, trwale związane          z gruntem urządzenie reklamowe.

10.     Usługach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć obiekty kubaturowe, handlowo    - usługowe, których powierzchnia jest większa niż 2000 m2.

11.     Obiekcie tymczasowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale      z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12.     Tradycji miejsca - należy przez to rozumieć widoczne (mniej lub bardziej) elementy, pozostałości, ślady historycznej ewolucji krajobrazu miejscowości, oddziaływujące na współczesna formę tegoż krajobrazu.

13.     Rytmicznym układzie kompozycji - należy przez to rozumieć powtarzalne elementy kompozycji, tworzone przez formę i gabaryty budynku, rozmieszczone w jednakowych lub podobnych odległościach.

14.     Powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć rzut bryły budynku, który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku.

15.     Powierzchni handlowej - część lokalu, w której odbywa się sprzedaż towarów, tzn. część przeznaczona do obsługi nabywców, klientów bez tzw. zaplecza, przez które należy rozumieć magazyny, biura, komunikację i inne pomieszczenia pomocnicze.

16.     Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki.

17.     Rewaloryzacji istniejącej zabudowy i zagospodarowania - należy przez to rozumieć  odnowę najstarszej części jednostki strukturalnej (dworu), polegającej  na przywróceniu      (w różnym  stopniu i zakresie, w zależności od wartości zabytkowej istniejącego obiektu lub miejsca), historycznych wartości układu i nadania im współczesnych treści.

18.     Starannie dobranym materiale, właściwych proporcji w odniesieniu do znaków informacji wizualnej, szyldów, krat zabezpieczających  - należy przez to rozumieć, iż elementy te nie powinny stanowić konkurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu w aspekcie  kolorystyki                     i wielkości.

19.     Kompensacji przyrodniczej - rozumie się przez to zespół działań służących przywróceniu równowagi przyrodniczej, określonej w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

20.     Strefach technicznych (uciążliwości, ochronnej, kontrolowanej) od sieci i obiektów infrastruktury technicznej należy przez to rozumieć:

a.    strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub zagrożenie wybuchem, o których szerokości i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne;

b.    pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie.

21.     Percepcji krajobrazu - należy przez to rozumieć postrzeganie, odbiór wrażeń zmysłowych, uświadomienie sobie spostrzeganego zjawiska (łac.perceptio-ujmowanie). W przypadku krajobrazu można postrzegać panoramę zabudowy, perspektywę ulicy, wnętrze placu lub krajobraz otwarty czy panoramę pasma górskiego  itp.;

22.     Indywidualnych projektach - nalezy przez to rozumieć projekty indywidualne dopasowane do lokalnego charakteru zabudowy w celu przywracania historycznego ładu przestrzennego na obszarze Parku Krajobrazowego tj. wyklucza się możliwość realizacji projektów typowych z katalogu Projektów Typowych nie spełniających tych warunków.

23.     Humanizacji zabudowy - należy przez to rozumieć przystosowanie formy zabudowy, jej estetyki, rytmu, porządku, itp. Do psychicznych potrzeb człowieka w zakresie orientacji                                    w przestrzeni oraz odbioru wrażeń wzrokowych pod kątem czytelności ładu przestrzennego (przyzwyczajenie do określonego porządku).

24.     Dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu, w jakim pozostaną tereny stanowiące obszar objęty niniejszym planem do czasu zagospodarowania tychże terenów zgodnie         z przeznaczeniem podstawowym, ustanowionym w przepisach niniejszej uchwały - należy przez to rozumieć czasowe utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania                         i użytkowania łącznie z możliwością wykonania remontów obiektów kubaturowych                 (z zastrzeżeniem, iż w sytuacji położenia w liniach rozgraniczających dróg konieczność uzyskania uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi), o ile wyżej wymienione działania nie są inaczej regulowane przedmiotowo w zasadach określonych w pozostałych przepisach szczegółowych niniejszej uchwały.

25.     Rzemiośle nieuciążliwym - należy przez to rozumieć działalność nie powodującą znaczącego oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym:

a.    usługowym - wszelkie czynności świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na rzecz ludności, nietworzące nowych dóbr materialnych, ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów,

b.    produkcyjnym - samodzielna działalność gospodarcza lub innych przedsiębiorstw                       o podobnym charakterze, na niewielką skalę, prowadzona w warsztatach, pracowniach, itp.;

26.     Powierzchni sprzedaży - należy przez to rozumieć definicję powierzchni sprzedaży zgodnie              z art.2 pkt.19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

27.     Działce budowlanej - należy przez to rozumieć definicję działki budowlanej zgodnie z art.                2 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

28.     Nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć definicję nieruchomości gruntowej zgodnie z art.4 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603)  na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

29.     Paliwie ekologicznym - należy przez to rozumieć  niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej, ponadto energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3 %.

Rozdział 2

Przeznaczenia terenów

§8

1.         Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mogą być zagospodarowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub łącznie - przeznaczenie podstawowe             i uzupełniające, zgodnie z ustaleniami określonymi w rozdziale 7 oraz zasadami określonymi w pozostałych przepisach szczegółowych niniejszej uchwały z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie na cele zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić więcej niż 40% zagospodarowania terenu.

2.         Każdorazowo w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym mogą być wprowadzone: drogi wewnętrzne, czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych a w przypadku terenów oznaczonych symbolem „P” również dla samochodów ciężarowych, ponadto sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, ciągi piesze, pieszo jezdne, ścieżki rowerowe - o ile nie są wykluczone lub inaczej regulowane   w ustaleniach rozdziału 9 oraz zasadach określonych w pozostałych przepisach szczegółowych niniejszej uchwały.

§9

Wyznacza się tereny wydzielone w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczane symbolami, dla których ustala się:

Lp.

Symbol

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie uzupełniające

1

2

3

4

1.

120

tereny usług

·       Funkcja mieszkaniowa na wyższych kondygnacjach z wyłączeniem parteru, wyłącznie jako towarzyszące funkcji usługowej.

·       Usługi publiczne.

2.

19R

tereny rolne

·       Uprawy ogrodnicze, sadownicze z wykluczeniem nasadzeń i zalesień obszarów dna dolin rzeki

3.

7KDG

tereny dróg publicznych

- klasa główna

4.

33KDD÷34KDD

tereny dróg publicznych

- klasa dojazdowa

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§10

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

1.         Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2.         Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich działań budowlanych,                   tj. realizacji nowych obiektów, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy, remontów, remontów                    i modernizacji elewacji, budowy ogrodzeń, instalacji elementów reklamowanych i obiektów małej architektury.

3.         Nakazuje się utrzymanie historycznego kształtu przestrzennego obszaru, jego charakteru funkcjonalnego oraz maksymalne utrzymanie zabytkowej substancji budowlanej, utrzymanie historycznego charakteru zabudowy tj. w szczególności układ ulic, placów, linii zabudowy, gabarytów budynków, kształt dachu, usytuowanie na działce, linie podziału parcelacyjnego (w miarę możliwości) oraz stosowanie materiałów budowlanych zgodnych     z tradycją miejsca.

4.         Nakazuje się ochronę, racjonalne zagospodarowanie, wykorzystanie obiektów kultury            i miejsc historycznych jako składnika krajobrazu podkreślającego jego piękno i służącego rozwojowi funkcji turystycznych i wypoczynkowych.

5.         Nakazuje się utrzymanie podstawowych elementów rozplanowania i kompozycji przestrzennej tj. układ ulic i placów, linie zabudowy, dominanty wysokościowe, osie kompozycyjne, punkty widokowe, strefy ekspozycji, charakter zabudowy, kompozycje zieleni, itp.

6.         Ustala się konieczność świadomego, harmonijnego kształtowania zabudowy tak, aby wpisywała się w sylwetę miejscowości, nie przesłaniała dominant wysokościowych, oraz innych charakterystycznych obiektów.

7.         Ustala się zachowanie, utrwalanie, uczytelnienie i porządkowanie zastanej historycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej w ramach poszczególnych stref funkcjonalnych, tj:

a.    strefa ingerencji konserwatorskiej „B”;

b.    strefa ochrony krajobrazu „K”.

§11

Kształtowanie zabudowy

1.         Nakazuje się by wysokość i gabaryty projektowanych budynków nawiązywały do wysokości i gabarytów budynków sąsiednich. Nakazuje się by przy projektowaniu budynków nowych brany był przede wszystkim pod uwagę kontekst otoczenia                        i sąsiadująca zabudowę.

2.         Nakazuje się by nowa zabudowa nawiązywała do istniejącej zabudowy i wraz z nią tworzyła rytm wnętrz urbanistycznych.

3.         Nakazuje się by zabudowę sytuować z zachowaniem określonych przez ustalenia Planu parametrów i wskaźników, oraz uwzględniając wyznaczone na rysunku planu linie regulacyjne zabudowy, przy czym:

3.1.        na działkach, dla których nie określono linii zabudowy, budynki nakazuje się sytuować w sposób zapewniający optymalne nasłonecznienie terenu działek               i minimalizacje zacienienia sąsiadujących nieruchomości, oraz na zasadach ogólnych, określonych w Prawie Budowlanym i Warunkach Technicznych;

3.2.        budynki stanowiące uzupełnienie zabudowy nakazuje się kształtować i sytuować na działce w taki sposób by tworzyły harmonijny rytm zabudowy wraz z budynkami sąsiednimi;

3.3.        pas terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą, nakazuje się przeznaczyć wyłącznie pod realizację:

a.    utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego                i osłoniętego miejsca na pojemnik na śmieci;

b.    miejsca do parkowania;

c.    sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d.    ogrodu.

4.         Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległościach mniejszych niż wynikające                 z warunków technicznych, w szczególności w granicy działki, w przypadku gdy wynika to          z zastanego porządku zabudowy.

5.         Nakazuje się ujednolicenie charakteru i wysokości zabudowy, w ramach zamkniętych wnętrz urbanistycznych np. placu, ulicy, pasażu.

6.         Zakazuje się realizacji połaci dachowych z pionowym uskokiem.

7.         Ustala się konieczność harmonijnego kształtowania zabudowy tak, aby nie konkurowała                    z dominantami wysokościowymi.

8.         Zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych.

9.         Zakazuje się realizacji usług wielkogabarytowych.

10.     Nakazuje się by nowo wznoszone budynki jednorodzinne oraz usługowe sytuowane były zgodnie ze wskazaniami załącznika graficznego planu nr 1a, ustalającymi m.in. linię zabudowy obowiązującą.

11.     Zakazuje się realizacji budynków typu bungalow, tj., budynków jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego.

12.    Kolorystyka budynku - tynki i pokrycie dachowe:

a.         nakazuje się stosowanie na elewacje kolorystyki o niskiej intensywności zabarwienia tj. odcieni bieli, jasnego beżu i jasnej szarości;

b.         nakazuje się stosowanie odcieni ceglastej czerwieni na pokryciach dachowych;

c.         dopuszcza się na elewacjach stosowanie połączeń kompozycyjnych jasnego tynku        i cegły klinkierowej.

§12

Kształtowanie zieleni, ogrodzeń oraz elementów małej architektury

1.         Nakazuje się kształtować rozwiązania architektoniczne dla rozbudowy ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki, w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym:

a.         nakazuje się stosowanie materiałów tradycyjnych naturalnych w szczególności takich jak cegła, kamień, dachówka, drewno;

b.         w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie blachy dachówkowej czy papy dachówko podobnej;

c.         zakazuje się stosowania materiałów takich jak: „siding”, blacha trapezowa, blacha falista.

2.         Ogrodzenia widoczne od strony ulicy lub terenów publicznych, nakazuje się wykonać dostosowując rozwiązania materiałowe i kolorystyczne do architektury budynku, przy czym:

a.         zakazuje się stosowania przęseł z prefabrykatów betonowych, materiałów sztucznych, czy też odpadowych;

b.         nakazuje się by ogrodzenia od ulicy i innych przestrzeni publicznych były wysokości 1,5 m.

3.         Nakazuje się lokalizowanie elementów reklamowych wg następujących zasad:

a.         nie dopuszcza się umieszczanie reklam wielkoprzestrzennych typu „billboard”;

b.         zakazuje się umieszczania reklam wolnostojących;

c.         dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych wyłącznie na elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 1,5 m2 (z tolerancją do 3 m2 łącznie) a usytuowanie musi znaleźć się na poziomie 1-szej kondygnacji.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego

§13

1.       Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie (w tym, z rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z 23 listopada 1993 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego: „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”) oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2.       W zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -         w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska:

a.         dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;

b.         dopuszcza się modernizację, przebudowę istniejących obiektów wskazanych               w przepisach ochrony środowiska, jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli planowane przedsięwzięcie spowoduje ograniczenie dotychczasowych, negatywnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzi; 

c.         zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, których uciążliwość przekracza granice posiadanej nieruchomości oraz przekracza normy określane jako znacząco oddziaływujące na zdrowie ludzi i środowisko.

3.       W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:

a.         nakazuje się gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie;

b.         zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w małych ilościach w związku                z istniejącą lub projektowaną działalnością w zakresie produkcji, baz, składów, rzemiosła uciążliwego, realizacją lub utrzymaniem usług, gospodarką komunalną określają ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie;

c.         masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku          z realizacją przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu -       (z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania terenu, w tym ekranujących poszczególne nieruchomości;

d.         zakazuje się składowania mas ziemnych, gruzu i innych odpadów.

4.       W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych:

a.         nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie                     i utrzymanie, w szczególności:

·           naturalnego ukształtowania;

·           skupisk zadrzewień i zakrzewień;

·           szpalerów drzew o walorach kompozycyjnych;

b.         utrzymanie zieleni z dopuszczeniem wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu przedsięwzięć liniowych odpowiednio: infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, oraz porządkowania struktury osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku obowiązek kompensacji przyrodniczej, o której mowa                   w przepisach ochrony środowiska;

c.         kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową - wprowadzanie nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu docelowej wysokości                        i rozłożystości drzew;

d.         dopuszcza się renowację sanitarną - prześwietlenia, cięcia sanitarne-uczytelnienie, usuwanie elementów zakłócających otwarcia widokowe.

5.       Zakazuje się realizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od ściany lasu.

6.       Zakazuje się realizacji na terenie objętym opracowaniem nowych zespołów leśnych.

7.       Nakazuje się bezwzględną ochronę środowiska i krajobrazu (w tym zakaz: zakłócania stosunków wodnych, degradacji gleb, zanieczyszczania powietrza, zakłócania harmonii         w krajobrazie).

8.       Ustala się, iż działalność produkcyjna, składowa i magazynowa oraz działalność handlowa     i rzemieślnicza może być realizowana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.

9.       Realizacja celów ochrony środowiska oraz stopień spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia ludzi i standardów jakości środowiska, określonych w niniejszym paragrafie, będą monitorowane w ramach gminnego programu ochrony środowiska, o którym mowa                   w przepisach prawa ochrony środowiska.

§14

Zasady ochrony wartości przyrodniczych

1.       Nakazuje się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

2.       Nakazuje się ochronę elementów tworzących historyczne widoki - otwartych przestrzeni dających możliwość kontemplacji dalekich widoków dolin rzecznych, osad ludzkich, lasów, itp.

3.       Zakaz przesłaniania dalekich widoków i atrakcyjnych panoram.

§15

Dominanty, punkty widokowe i otwarcia krajobrazowe

Nakazuje się ochronę obiektów eksponowanych w percepcji krajobrazu (dominant wysokościowych) polegającą na zachowaniu obecnego kształtu tworzącego charakterystyczną sylwetę krajobrazu miejscowości w szczególności ustala się zakaz lokalizowania nowych dominant wysokościowych.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§16

1.       Ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą swym zasięgiem obszar, wydzielony liniami rozgraniczającymi  w części graficznej 1a i oznaczony symbolem „B”.

2.       Dla strefy, o której mowa w ust.1 nakazuje się:

a.       utrzymanie historycznego kształtu przestrzennego obszaru, jego charakteru funkcjonalnego oraz maksymalne utrzymanie zabytkowej substancji budowlanej, utrzymanie historycznego charakteru zabudowy tj. w szczególności układ ulic, placów, linii zabudowy, gabarytów budynków, kształt dachu, usytuowanie na działce, linie podziału parcelacyjnego (w miarę możliwości) oraz stosowanie materiałów budowlanych zgodnych z tradycją miejsca;

b.       konieczność świadomego, harmonijnego kształtowania zabudowy tak, aby wpisywała się w sylwetę miejscowości, nie przesłaniała dominant wysokościowych, oraz innych charakterystycznych obiektów;

c.       utrzymanie podstawowych elementów rozplanowania i kompozycji przestrzennej,           tj. układ ulic i placów, linie zabudowy, dominanty wysokościowe, osie kompozycyjne, punkty widokowe, strefy ekspozycji, charakter zabudowy, kompozycje zieleni, itp.

3.       Ustanawia się strefę ochrony krajobrazu obejmującą swym zasięgiem obszar, wydzielony liniami rozgraniczającymi w części graficznej 1a i oznaczony symbolem „K”.

4.       Dla strefy, o której mowa w ust. 3 nakazuje się:

a.       utrzymanie podstawowych elementów rozplanowania i kompozycji przestrzennej,            tj. układ ulic i placów, linie zabudowy, dominanty wysokościowe, osie kompozycyjne, punkty widokowe, strefy ekspozycji, charakter zabudowy, kompozycje zieleni, itp.;

b.       konieczność świadomego, harmonijnego kształtowania zabudowy tak, aby wpisywała się w sylwetę miejscowości, nie przesłaniała dominant wysokościowych, oraz innych charakterystycznych obiektów.

5.       Ustanawia się strefę ochrony i obserwacji archeologicznej obejmującą swym zasięgiem obszar opracowania.

6.       Dla strefy, o której mowa w ust. 5 ustala się:

a.      zachowanie i ochronę archeologiczną obszaru opracowania ze szczególnym   uwzględnieniem stanowisk archeologicznych;

b.      konieczność zapewnienia specjalistycznego nadzoru archeologicznego przy większych pracach ziemnych na obszarach gdzie dotychczas nie stwierdzono stanowisk archeologicznych;

c.      wstrzymanie prac ziemnych i powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków w przypadku natrafienia na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym;

d.      bezwzględny wymóg zapewnienia specjalistycznego nadzoru archeologicznego dla obszarów  oraz w rejonie obiektów wpisanych do rejestru;

e.      przeprowadzenie ratowniczych badań wyprzedzających w przypadku prowadzenia prac ziemnych  przy inwestycji w rejonie występowania stanowiska archeologicznego.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§17

Nakazuje się by elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, takie jak ławki, kosze, latarnie, itp., nawiązywały charakterem do innych tego typu elementów w sąsiednich przestrzeniach publicznych.

Rozdział 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

§18

Tereny zabudowy usługowej

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla usług, wydzielonych liniami rozgraniczającymi               w części graficznej 1a i oznaczonych symbolem 12U ustala się:

1.         Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a.         wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie więcej niż 50%;

b.         powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 30%;

c.         linia zabudowy - 6m od linii rozgraniczającej drogę.

2.         Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a.         nakaz, by bryła budynku spełniała następujące zasady:

·       gabaryty budynków - nakazuje się stosowanie nieskomplikowanych brył                    o harmonijnych proporcjach (wraz z kształtem dachu);

·       wysokość budynków - nie więcej niż 12 m (z tolerancją ± 1m),  od poziomu terenu (najniżej położonego na obrysie budynku) do kalenicy;

·       geometria dachu: dach dwuspadowy, symetryczny, o kalenicy równoległej do drogi, o kącie nachylenia połaci 35°¸45° lub łamany o kącie nachylenia 35°¸45°      w dolnej partii dachu i 35° w górnej partii dachu, wykonany z dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastej czerwieni;

·       dopuszcza się okna umieszczone płasko w połaci dachu;

·       dopuszcza się stosowanie lukarny symetrycznie wychodzącej z połaci dachu           w elewacji frontowej (lukarna nie może być wyższa niż dach główny).

§19

Tereny rolnicze

Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji rolniczych wydzielonych liniami rozgraniczającymi w części graficznej 1a i oznaczonych symbolem 18R ustala się:

1.         Przeznaczenie pod uprawy polowe, ogrodnicze i sadownicze;

2.         Realizację pasów wiatrochronnych.

Rozdział 8

Zasady i warunki podziału nieruchomości oraz  scalania i podziału nieruchomości.

§20

1.         Ustalenia planu odnoszące się do poszczególnych terenów obowiązują niezależnie od istniejących i planowanych podziałów na działki gruntowe.

2.         Dla terenów, w których istniejące podziały własnościowe nie pozwalają na realizację zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z określonymi parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zakazuje zabudowy lub możliwość jej przeprowadzenia dopuszcza się po przeprowadzeniu procedury scalania i podziału.

3.         Podział terenów winien uwzględniać zasadę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej i uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

4.         Warunek obsługi wydzielonej działki budowlanej uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona, co najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5 m.

Rozdział 9

Przepisy szczegółowe w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§21

1.         Zakaz wprowadzania, zabudowy takiej jak: blaszane pawilony handlowe, tymczasowe kioski wolnostojące itp.

2.         Zakazuje się umieszczania reklam wolnostojących.

3.         Zakazuje się umieszczania reklam wielkoprzestrzennych typu „billboard”.

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej

§22

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1.         Każdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbudowy, budowy elementów układu komunikacji (dróg, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych), nakazuje się uwzględnić odpowiednio:

a.         istniejący, poprzeczny układ dróg publicznych i utrzymanie powiązań w formie skrzyżowań jednopoziomowych;

b.         utrzymanie lub budowę chodników;

c.         projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu, z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych z właścicielem danej sieci;

d.         w ciągu dróg istniejących oraz projektowanych, w liniach rozgraniczających należy uwzględnić budowę zatok dla komunikacji zbiorowej.

2.         Jako zgodne z planem uznaje się wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, stosownie warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie sprzecznych            z innymi ustaleniami planu.

3.         Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla planowanej obwodnicy Rud, wydzielonego liniami rozgraniczającymi w części graficznej 1a i oznaczonego symbolem 7KDG  ustala się:

a.         szerokość w liniach rozgraniczających 25 m przy osiowym przebiegu jezdni;

b.         w sytuacji niemożności utrzymania szerokości w liniach rozgraniczających 25 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy;

c.         szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu - min. 7 m;

d.         dopuszcza się prowadzenie wzdłuż projektowanej obwodnicy wydzielonych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych.

4.         Dla terenu dróg publicznych: klasy dojazdowa, wydzielonych liniami rozgraniczającymi           w części graficznej 1a i oznaczonych symbolami 33KDD ÷34KDD ustala się:

a.         szerokość w linach rozgraniczających 10 m przy osiowym przebiegu jezdni; 

b.         w sytuacji niemożności utrzymania szerokości w liniach rozgraniczających 10 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy;

c.         szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu min. 4,50 m;

d.         dopuszcza się wyznaczenie na drogach dojazdowych pasów postojowych,  przykrawędziowych;

e.         dopuszcza się stosowanie elementów inżynierii ruchu związanych z jego uspokojeniem (np. progów spowalniających).

5.         Dla terenu objętego planem zaleca się porządkowanie systemu parkowania odpowiadającego potrzebom rozłożonym w czasie (układ dnia, układ tygodnia) wg zasad:

Wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych

przy obiektach usługowych i użyteczności publicznej

Rodzaj obiektu (usługi)

Jednostka odniesienia

Liczba miejsc postojowych na jednostkę odniesienia

1

2

3

Produkcja

(przemysł, usługi)

100 zatrudnionych

15 - 25

§23

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1.         W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a.         dostawę wody pitnej z sieci gminnej;

b.         projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg        i ulic, a w przypadku konieczności innego jej prowadzenia należy postępować zgodnie z §24ust 3;

c.         w przebiegu sieci należy dążyć do utworzenia pierścieniowego układu wodociągów.

2.         W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:

a.         rozdzielczy system kanalizacji (z zastrzeżeniem pkt 2) z odprowadzeniem:

·         ścieków bytowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków, (poza obszarem opracowania), do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników szczelnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

·         wód opadowych i roztopowych do rzeki Rudy;

b.         dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

§24

1.         Dopuszcza się zmiany przebiegu i parametrów istniejących sieci infrastruktury technicznej                  i każdorazowo na wniosek władającego terenem dopuszcza się możliwość ich przełożenia na koszt władającego terenem i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci - o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich.

2.         Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej należy w miarę możliwości prowadzić              w liniach rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem przy realizacji możliwości umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich sieci projektowanych docelowo, z zachowaniem zasad ich rozmieszczenia (w tym wzajemnych odległości) określonych w obowiązujących przepisach szczególnych. Ponadto w projektach tych należy uwzględniać możliwość wprowadzenia sieci podziemnych.

3.         Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych w rysunku planu przewodów               i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania terenu         (w tym stacji transformatorowych), we wszystkich obszarach, również poza wyznaczonymi pasami drogowymi, przy spełnieniu następujących warunków:

a.         uzyskania zgody właściciela nieruchomości;

b.         powiązanie z elementami ekofizjograficznymi, w szczególności projektowanie sieci                        z uwzględnieniem: ukształtowania terenu, walorów krajobrazowych, obszarów leśnych                    i skupisk zadrzewień, przebiegu cieków wodnych;

c.         powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie sieci wzdłuż granic nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§25

1.         Obiekty, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) drogi jako tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiększania kubatury, z możliwością dokonywania remontów.

2.         Dopuszcza się czasowe wykorzystanie terenu w ramach utworzenia bazy budowlanej lub składowania materiałów na potrzeby realizacji inwestycji drogowych lub infrastrukturalnych, jedynie za zgodą właściciela oraz po stosownym uzgodnieniu z właściwym organem gminy.

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4

§26

Ustala się stawki  procentowe (określone w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości), służące naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego terenów objętych planem), opisane w poniższej tabeli:

Lp.

Przeznaczenie podstawowe terenu

Stawka procentowa

1

U           - tereny zabudowy usługowej,

30%

2

R           - tereny upraw rolnych,

KDG     -  tereny dróg publicznych klasy główna,

KDD     -  tereny dróg publicznych klasy dojazdowa,

0%

Rozdział 13

Przepisy końcowe

§27

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych.

§28

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§29

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż