w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Uchwała Nr .......................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia .........................

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                  17 665 840 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                  19 242 296 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr .............. Rady Miejskiej

                                                                     w Kuźni Raciborskiej z dnia ................................

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

                           

1. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 20 000 zł

                            1.       Remont budynku OSP Budziska                                         - 20 000 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 20 000 zł

                            1.       Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Budziska             + 20 000 zł

Zmniejszenia:

2. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo                                                                        

     rozdz. 01095     -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 21 000 zł

                            1.       Udział gminy w Śląskim Programie Odnowy Wsi                  - 21 000 zł

3. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

     rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe

                            *        Szkoła Podstawowa w miejscowości Budziska                                    

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 3 476 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                - 3 476 z

Zwiększenia:

4. Dział 926           -         Kultura fizyczna i sport

    rozdz. 92601      -         Obiekty sportowe

                            *        Wydatki majątkowe                                                            + 1 600 zł

                            1.       Zabudowa skrzynki elektrycznej na boisku LKS Rudy

                                      w miejscowości Rudy                                                         + 1 600 zł

5. Dział 750           -         Administracja publiczna

     rozdz. 75095     -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 876 zł

                            1.       Współpraca Rudy – Bolatice z gminami partnerskimi            + 2 876 zł

dot. środków własnych na projekty: „Współpraca zaprzyjaźnionych gmin Rudy – Bolatice poprzez miesięcznik” – 1.510 zł oraz „Dążąc do wspólnej przyszłości - spotkajmy się znów”-  1.366 zł.

6. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

     rozdz. 75412     -         Ochotnicze straże pożarne

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 20 000 zł

                            1.       Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia budynku OSP w

                                      Kuźni Raciborskiej przy ul. Kościelnej                     + 20 000 zł          

7. Dział 851           -         Ochrona zdrowia

    rozdz. 85154      -         Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                            *        Wydatki bieżące                                

Zmniejszenie:

                            1.       Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów

                                      publicznych                                                                      - 30 000 zł

Zwiększenie:

                            1.       Pozostałe wydatki                                                            + 30 000 zł

                                     

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2005 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż