w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Uchwała Nr XXIV/202/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17.11.2004r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Na podstawie art.18  ust.2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001r  Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.4' ust.1, ust.2, ust.5 ustawy z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002r nr 147 poz.1231z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2004 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż