w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Kuźni Racibor

Uchwała  Nr X/71/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w postaci nieruchomości niezabudowanej własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej na k.m.1, o wartości 3 319,00 zł (trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych), stanowiącej działki:

1)       dz. nr 129/5 zapisana w KW 31171 o powierzchni 0,1400 ha,

2)       dz. nr 130/1 zapisana w KW 32366 o powierzchni 0,0896 ha.

§ 2

Za wniesienie wkładu niepieniężnego Gmina Kuźnia Raciborska obejmie 6 (sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Kuźni Racibor
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż