w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr B. 0151 – 274 / 05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                                      18 609 384 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                                             19 554 792 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

                                                     Załącznik Nr  1 do Zarządzenia

                                                                    Burmistrza Nr B. 0151 – 274 /05

                                                             z dnia  29 grudnia   2005 r.

                                                                                                                                                                                                  

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 751           -         Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                                      prawa oraz sądownictwa

   rozdz. 75101       -         Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                                      prawa

Zmniejszenie:     

  § 4210                 -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                    - 400 zł

Zwiększenie:

  § 4300                 -         Zakup usług pozostałych                                                                   + 400 zł

2. Dział 851           -         Ochrona zdrowia

   rozdz. 85154       -         Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                          

Zmniejszenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                  - 171 zł

Zwiększenie:

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                                 + 171 zł

3. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszenie:

    § 3030               -         Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     - 110 zł          

Zwiększenie:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                         + 100 zł

   § 4260                -         Zakup energii                                                                                            + 10 zł

      

4. Dział 710           -         Działalność usługowa

    rozdz. 71014      -         Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zmniejszenie:

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                               - 1 500 zł

Zwiększenie:

   § 4170                -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                       + 1 500 zł

5. Dział 750           -         Administracja publiczna

Zmniejszenie:

   rozdz. 75023       -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe                                                               - 2 000 zł

Zwiększenie:

  rozdz. 75075        -         Promocja jednostek samorządu terytorialnego

  § 4210                 -         Zakup materiałów i wyposażenia                                        + 2 000 zł

Zmniejszenie

6. Dział 758           -         Różne rozliczenia

    rozdz. 75818      -         Rezerwy ogólne i celowe

    § 4810               -         Rezerwy                                                                            - 5 180 zł

Zwiększenia:

7. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

    § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                         + 2 000 zł

    § 4270               -         Zakup usług remontowych                                                             + 3 000 zł

8. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92109      -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

    § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                           + 180 zł

9. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

Zmniejszenia:

     § 3020              -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                       - 300 zł

     § 4010              -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                      - 1 100 zł

Zwiększenia:

    § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                    + 800 zł

    § 4260               -         Zakup energii                                                                                             + 400 zł

    § 4350               -         Zakup usług dostępu do sieci Internet                                      + 200 zł

zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w miejscowości Turze

b) rozdz. 80104      -         Przedszkola

Zmniejszenie:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                          - 1 200 zł

Zwiększenie:

   § 4260                -         Zakup energii                                                                                         + 1 200 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

c) rozdz. 80104      -         Przedszkola

Zmniejszenie:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                      - 1 300 zł

Zwiększenie:

   § 4260                -         Zakup energii                                                                                     + 1 300 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

d) rozdz. 80104      -         Przedszkola

Zmniejszenie:

   § 4410                -         Podróże służbowe krajowe                                                              - 500 zł

Zwiększenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                               + 500 zł

zmiana dotyczy Przedszkola w Rudach

e) rozdz. 80110      -         Gimnazja

Zmniejszenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                              - 12 000 zł

Zwiększenie:

   § 4240                -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 12 000 zł

f) rozdz. 80113       -         Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                - 6 100 zł

Zwiększenie:

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                                    + 800 zł

g) rozdz. 80114      -         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zmniejszenia:

   §  4110               -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                         - 3 000 zł

   § 4170                -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                        - 1 800 zł

   § 4260                -         Zakup energii                                                                                        - 1 000 zł

   § 4430                -         Różne opłaty i składki                                                                          - 500 zł

Zwiększenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                         + 12 800 zł

h) rozdz. 80146      -         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenie:

   § 4410                -         Podróże służbowe krajowe                                                               - 800 zł

Zwiększenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                + 800 zł

i) rozdz. 80195       -         Pozostała działalność

Zmniejszenia:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                  - 300 zł

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                               -    900 zł

   § 4307                -         Zakup usług pozostałych                                                               - 5 614 zł

Zwiększenie:

   § 4427                -         Podróże służbowe zagraniczne                                                + 5 614 zł

10. Dział 854                   -         Edukacyjna opieka wychowawcza

    rozdz. 85446      -         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenie:

    § 4300               -         Zakup usług pozostałych                                                               - 1 200 zł

Zwiększenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                             + 1 200 zł

                  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2006 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż