w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego

Uchwała nr V/32/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz art.167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz.2104 )

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje :

§ 1

Udzielić z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2007 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Prowadzenie biura paszportowego w Raciborzu” w kwocie 5 745,00 zł. ( pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych ).

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

                                                                     

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2007 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż