w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Uchwała Nr XLV/417/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska. z organizacjami pozarządowymi oraz  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok , który określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań  Programu Współpracy określa budżet gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona


           

 

              Załącznik do Uchwały XLV/417/2009

                                                                                    Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                    z dnia 22 grudnia 2009r.

PROGRAM

WSPÓŁPRACY GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK

ROZDZIAŁ I.  Postanowienia ogólne.

1.       Współpraca Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

2.       Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy Kuźnia Raciborska z tymi organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.

3.       Ilekroć w tekście jest mowa o:

a)       Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 r.),

b)       Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c)       Organizacji pozarządowej oraz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć:

-          organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

-          osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,

-          a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych;

d)       Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kuźnia Raciborska.

4.       Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy oraz zadań publicznych w zakresie, o których mowa w art.4 ust.1 Ustawy.

ROZDZIAŁ II.  Cele programu.

Celem Programu jest:

Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy.

Budowanie tkanki społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.

Uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.

Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska.

ROZDZIAŁ III.  Przedmiot współpracy.

Przedmiotem współpracy władz Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1.       Realizacja zadań własnych gminy określonych w ustawach, a wynikających z potrzeb społeczności lokalnej.

2.       Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.

3.       Określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.

4.       Konsultowanie aktów prawa lokalnego.

ROZDZIAŁ IV.  Podmioty programu współpracy.

1.       Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego prowadzących działalność na terenie Gminy lub dla jej mieszkańców, bez względu na siedzibę organizacji.

2.       Podmioty, o których mowa w ust. 1 informują o swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz Gminy.

ROZDZIAŁ V.  Formy i zasady współpracy.

Gmina realizować będzie zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

      Współpraca ta, w roku 2010 odbywać się będzie w szczególności poprzez:

a)       zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego (zlecenie: powierzenie, wspieranie),

b)       pomoc w ubieganiu się o środki na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy, np. udzielenie rekomendacji, ułatwienie kontaktów, przedkładanie listów poparcia, szkolenia instruktarzowe, poradnictwo eksperckie itp.,

c)       użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz nieodpłatne udostępnienie lokalu, sprzętu technicznego itp. na spotkania organizacji lub spotkania otwarte związane z działalnością statutową i zadaniami własnymi Gminy,

d)       promocję ich działalności,

e)       organizowanie konsultacji, szkoleń, forów wymiany doświadczeń celem podniesienia efektywności ich działań,

f)         pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

Burmistrz i organizacje pozarządowe oraz  prowadzące działalność pożytku publicznego będą wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działalności i współdziałać w celu ich zharmonizowania poprzez:

a)       publikowanie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego informacji istotnych
dla partnerów samorządowych i społecznych,

b)       uzgadnianie listy zadań priorytetowych, o których mowa w rozdziale 7, na kolejne lata budżetowe,

c)       przekazywanie przez organizacje pozarządowe oraz prowadzące działalność pożytku publicznego informacji o planowanych lub realizowanych zadaniach w sferze działalności pożytku publicznego, finansowanych lub dofinansowanych z innych źródeł niż budżet Gminy.

4.       Burmistrz Miasta konsultować będzie z organizacjami projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

5.       Współpraca dotyczy tych podmiotów, które złożą do Burmistrza  informację o swojej działalności na terenie Gminy, z załączeniem statutu, informacji o władzach i danych teleadresowych.

ROZDZIAŁ VI.  Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.

W 2010r. wsparcie samorządu następować będzie szczególnie poprzez udzielanie pomocy podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet gminy.

Pomoc gminy Kuźnia Raciborska obejmować będzie w miarę możliwości:

a)       informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

b)       opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,

c)       promowanie ciekawych programów kwalifikujących się do wsparcia środkami ze źródeł zewnętrznych,

d)       organizację szkoleń,

e)       prowadzenie działań konsultacyjnych i doradczych,

f)         wspieranie działań nad tworzeniem dokumentów strategicznych.

ROZDZIAŁ VII.  Zlecanie realizacji zadań publicznych

1.       Zlecanie realizacji zadań publicznych i wspieranie organizacji pozarządowych oraz prowadzących działalność pożytku publicznego obejmuje te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zasady organizowania konkursu określa Ustawa.

2.       W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków do konkursu, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

ROZDZIAŁ VIII.  Priorytety Gminy.

Priorytetowymi zadaniami są :

1.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz    wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.   Ochrona i promocja zdrowia.

3.   Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 w szczególności:

-     organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji,

-     działalność edytorska i wydawnicza,

-     popularyzowanie wiedzy o dziejach Gminy i losach jej mieszkańców,

-     upowszechnianie dorobku gminnych twórców,

-          dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych.

5.   Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

      w szczególności:

-          wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży - obozy, biwaki,

-          zapewnienie ciekawego, aktywnego i bezpiecznego spędzenia ferii zimowych i wakacji letnich dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania .

6.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji ; kultywowanie tradycji śląskiej.

7.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 w szczególności:

-          organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

-          przygotowanie i uczestnictwo w systematycznie organizowanych treningach, zawodach regionalnych, ogólnopolskich rozgrywkach i międzynarodowych imprezach sportowych.

8.   Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

w szczególności:

-          edukacja ekologiczna, akcje ekologiczne (sprzątanie świata, dzień ziemi, segregacja odpadów),

-          opieka nad pomnikami przyrody i cennymi okazami fauny i flory.

9.    Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

w szczególności:

-          działania skierowane do osób uzależnionych,

-          działania profilaktyczno-wspierające dla abstynentów,

-          profilaktyka poprzez systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej,

-          pomoc opiekuńcza, wychowawcza i socjoterapeutyczna dla dzieci ze środowisk zagrożonych,

-          wspieranie działalności ognisk wychowawczych, ośrodków wsparcia, świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, w tym realizujących programy profilaktyczne,

-          tworzenie alternatywnych grup rówieśniczych i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

-          programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

-          programy szkoleniowe z zakresu choroby alkoholowej i innych uzależnień dla różnych grup zawodowych.

10.  Ratownictwo i ochrona ludności.

11.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

w szczególności:

-          rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży,

-          zapewnienie dostępu do wczesnej diagnostyki i rehabilitacji,

-          wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,

-          zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie pełnego dostępu do rehabilitacji, opieki społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

-          przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Zadania wymienione w pkt.1 nie wyczerpują wszystkich możliwości współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010, zwłaszcza w obszarach niewymagających dofinansowania z budżetu Gminy.

ROZDZIAŁ IX.  Przepisy końcowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz prowadzące działalność pożytku publicznego określi Rada Miejska w uchwale budżetowej na rok 2010.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż