w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Uchwała nr XX/194/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

u c h w a l a:

§ 1

Zatwierdzić przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:

przychody                                                                                                        30 000 zł

wydatki                                                                                                            58 500 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

2.       Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/194/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok (w złotych)

Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Stan środków na początek roku

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY

 

 

 

 

 

 

 

2.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 000

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

30 000

 

 

 

 

1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  ( 1+2 )

90 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

3.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

58 500

 

 

 

 

 

 

 

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

58 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500

 

 

 

 

1. Zakup worków na śmieci - akcja sprzątanie świata

500

 

 

 

 

2. Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

52 000

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych

6 000

 

 

 

 

2. Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi

3 000

 

 

 

 

3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej

3 000

 

 

 

 

4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

15 000

 

 

 

 

5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

10 000

 

 

 

 

6. Utrzymanie zieleni i drzewostanu

15 000

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Stan środków na koniec roku

31 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  ( 3+4 )

90 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2008 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż