w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/209/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 09.12.2004 r.

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r   Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1.Lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, będące w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

2.Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Kuźnia Raciborska, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów oddanych w najem, dzierżawę lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodarczej.

3.Budowle wodociągowo-kanalizacyjne związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem ścieków.

4.Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/116/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.11.2003 r .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r .

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2004 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż