w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Uchwała  Nr XII/134/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie Programu Współpracy Gminy  Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)  w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, który określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań  programu, o którym mowa w § 1 określa budżet gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

                                                                                                  

     Załącznik do Uchwały

                                                                                                   Nr XII/134/2011

                                                                                    Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                       z dnia 24 listopada 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA 2012 ROK

Kuźnia Raciborska, 2011

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Program określa w szczególności cele, zasady i formy współpracy Gminy Kuźnia Raciborska
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)       ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2)       organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3)       programie - należy przez to rozumieć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na rok 2012;

4)       konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;

5)       dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

6)       Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska;

7)       Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej;

8)       Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kuźnia Raciborska;

9)       Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej;

10)    Komisji -  należy przez to rozumieć Komisję konkursową.

II. CELE PROGRAMU

§ 2

1. Cel główny

Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez stwarzanie możliwości i warunków do uczestnictwa
w życiu publicznym oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

2. Cele szczegółowe:

1)   włączenie sektora pozarządowego do współpracy z Gminą;

2)   stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska;

3)   umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

4)   budowanie  społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

5)   integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

6)   prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz udziału mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów lokalnych;

7)   uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;

8)   poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

9)   promocja dorobku i wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;

10)    włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych do realizacji programów służących rozwojowi Gminy.

III. ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY

§ 3

1. Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,  efektywności,  uczciwej konkurencji i jawności.

2. Współdziałanie Gminy z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze finansowym
i pozafinansowym.

IV.  ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 4

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Na rok 2012  jako priorytetowe określa się zadania z następujących obszarów:

1)       Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej   sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób :

a)       organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych,

b)       poprawa jakości życia dzieci i młodzieży.

2)       Ochrony i promocji zdrowia:

a)       organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki zdrowotnej dla dzieci
i młodzieży,

b)       propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym,

c)       organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach,

d)       organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym,

e)       profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych,

f)         upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej.

3)       Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)       wspieranie prowadzenia świetlic i ośrodków wsparcia,

b)       wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych,

c)       działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

d)       organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych.

4)  Wspierania rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a)       wspieranie działań popularyzujących kształcenie na kierunkach matematyczno-technicznych, sprzyjających rozwojowi naukowo-technicznemu w regionie,

b)       wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji,

c)       wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości, samorządności dzieci i młodzieży oraz przygotowania do rynku pracy.

5)  Działań na rzecz rozwoju kultury i jej ochrony, sztuki i tradycji:

a)       wspieranie znaczących przedsięwzięć artystycznych, wzbogacających ofertę kulturalną Kuźni Raciborskiej, ze szczególnym uwzględnieniem cyklicznych obchodów,

b)       wspieranie działań na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury oraz sztuki,

c)       wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej,

d)       wspieranie działań z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

e)       wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treści wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej,

f)         ochrona i propagowanie kultury mniejszości narodowych,

g)       wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego,

h)       wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą,

i)         wspieranie realizacji seminariów, warsztatów, konferencji jako płaszczyzny wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury  oraz dziedzictwa kulturowego.

6)  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a)       organizacja zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i udział w imprezach  tego typu na terenie i poza terenem miasta,

b)       promowanie osiągnięć sportowych,

c)       wspomaganie szkolenia i rozwoju oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,

d)       wspieranie rozwoju kultury fizycznej,

e)       zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych,

f)         popularyzowanie   i   upowszechnianie   zdrowego   stylu   życia  poprzez  sport  masowy i  rekreację,

g)       wspieranie zorganizowanych form sportu amatorskiego.

7)  Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)       edukacja ekologiczna w takich formach jak warsztaty, pokazy filmów, budowa arboretów i ogrodów edukacyjnych,

b)       współdziałania w realizacji ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony praw zwierząt.

8)  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a)       profilaktyka alkoholowa wśród osób bezdomnych,

b)       wspieranie działań stowarzyszeń abstynenckich,

c)       poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, od narkotyków oraz przemoc,

d)       organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

e)       realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

V.  OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 5

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok obowiązuje
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

VI. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 6

1. Referaty Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzą bezpośrednią współpracę
z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:

1)       przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji na realizację zadań publicznych,

2)       podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami,

3)       organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji,

4)       pomoc merytoryczną przy realizacji projektów,

5)       sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami.

2. Głównym koordynatorem współpracy Gminy z organizacjami jest Referat Obywatelski, który odpowiada za:

1)    koordynację spraw z zakresu współpracy z organizacjami;

2)    koordynację pracy referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, związanej
z przygotowaniem zasad współpracy oraz projektu programu;

3)    przygotowanie sprawozdania z realizacji programu.

§ 7

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom, obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które mieszczą się w obszarach określonych jako priorytetowe oraz odbywa się w formie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, w trybie przewidzianym przez ustawę. Rozpatrując taki wniosek stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

§ 8

1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

2. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się przepisy ustawy i postanowienia Programu.

§ 9

1. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

4. Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 10

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na każdym etapie realizacji dofinansowanego projektu oraz po jego zakończeniu.

3. Z przeprowadzonych kontroli sporządzony będzie każdorazowo pisemny protokół.

VII.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 11

1. Na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć w 2012 r. środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż  8.000,00zł.

2. Ostateczna wysokość środków zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2012.

VIII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

§ 12

1. Komisje powoływane są w celu opiniowania złożonych przez organizacje ofert na realizację zadań Gminy.

2. Burmistrz powołuje zarządzeniem skład komisji oraz określa regulamin jej pracy.

3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Burmistrza a także osoby reprezentujące  organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w liczbie co najmniej dwóch dla każdej ze stron.

4. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne.

§ 13

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa Przewodniczący.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz członkowie. Z chwilą podpisania protokołu Komisja ulega rozwiązaniu.

4. Komisja przedstawia Burmistrzowi propozycje podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych.

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 14

Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmują się poszczególne referaty Urzędu oraz jednostki organizacyjnych Gminy, natomiast Referat Obywatelski dokona oceny realizacji programu w sprawozdaniu, które przedłoży Radzie Miejskiej do dnia 30 kwietnia 2013 r.

X.  SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

§ 15

1. Referat Obywatelski przygotowuje harmonogram  tworzenia programu na rok 2012 oraz tryb
i terminy jego konsultacji.

2. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu obejmuje obszary i terminy dotyczące:

1)      składania przez organizacje propozycji do projektu programu;

2)       przygotowania przez właściwe merytorycznie referaty Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy propozycji do projektu programu;

3)      opracowania projektu programu;

4)      skierowania projektu programu do konsultacji;

5)      rozpatrzenia złożonych opinii i uwag do projektu;

6)       przedłożenia projektu programu na posiedzenia Komisji Rady i skierowanie pod obrady sesji Rady.

3. Projekt programu publikowany będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
w zakładce Konsultacje.

4. Po uchwaleniu przez Radę, program zamieszczony będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne/Programy gminne.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się przepisy ustawy.

2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż