x 
Drukuj
Monika Jordan 27.07.2018 08:52

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

­

  Zarządzenie Nr B.0050.213.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 904,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 939 694,10 zł

po stronie wydatków kwotą 46 446 567,29 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2018 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.07.2018 08:52 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)