x 
Drukuj
Monika Jordan 27.07.2018 09:07

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

­

  Zarządzenie Nr B.0050.217.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 20 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 939 694,10 zł

po stronie wydatków kwotą 46 446 567,29 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.217.2018

 
       

z dnia 20.07.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 500,00

1 500,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 500,00

1 500,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 500,00

1 500,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 500,00

1 500,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

1 500,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 500,00

 

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 500,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

 

 

 

 

 

dot. utrzymania obiektów gminnych

 

 

 
               

Razem

1 500,00

1 500,00

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2018 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.07.2018 09:07 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)