x 
Drukuj
Monika Jordan 30.07.2018 14:29

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

­

Zarządzenie Nr B.120.1.55.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 23 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.221.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 23.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów o kwotę 8 901,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 373 445,10 zł,

po stronie wydatków kwotą 24 436 290,46 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

           

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.55.2018

 
           

z dnia 23.07.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

8 901,00

 

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

 

8 901,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

 

8 901,00

 
             

 

 

 
       

Razem

 

8 901,00

 

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

       

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.55.2018

 
       

z dnia 23.07.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

6 548,52

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

6 548,52

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

6 548,52

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

6 548,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

6 548,52

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

6 548,52

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 765,02

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 783,50

 

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

600

 

 

Transport i łączność

150 000,00

150 000,00

 

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

150 000,00

 

 

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

150 000,00

 

 

 

 

 

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań przy drogach powiatowych

 

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

150 000,00

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

150 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

7 500,00

7 500,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 500,00

7 500,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

7 500,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00

 

 

 

 

 

 

1. Utrzymanie obiektów gminnych

7 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

750

 

 

Administracja publiczna

3 600,00

3 600,00

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 600,00

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

3 600,00

 

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

3 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 000,00

2 000,00

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

Razem

162 148,52

162 148,52

 

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2018 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.07.2018 14:29 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)