x 
Drukuj
Monika Jordan 27.07.2018 09:21

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

­

  Zarządzenie Nr B.0050.215.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.213.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2018 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

 

I. Zwiększenie dochodów na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

 

673,96

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

673,96

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

673,96

                   

 

II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

673,96

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

673,96

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

658,98

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

14,98

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2018 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.07.2018 09:21 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)