w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

   

Uchwała Nr V/44/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011 roku

       w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska       

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany tabeli nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z tabelą  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany tabeli nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z tabelą  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska dokonać następujących zmian:

-  załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska „Programy i projekty  finansowane z udziałem środków, o których   mowa w art.  5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

-  załącznika nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska  Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011 – 2020”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

-  załącznika nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2020”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dodaje się załącznik nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż