w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu

Uchwała  Nr XXX/249/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.2005 r.

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28 a ust. 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu za 2004 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Burmistrzowi Miasta  Kuźnia Raciborska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 3

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2004 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

 

 

 

                                                                                       w Kuźni Raciborskiej Nr XXX/249/2005

                                                                                             z dnia 27.04.2005 r.

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z wykonania budżetu za rok 2004

 

Wykaz załączników :

1.       Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok,

2.       Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r.,

3.       Nr 2a – wykonanie zadań inwestycyjnych za 2004 rok,

4.       Nr 3 – dotacje i wydatki na zadnia zlecone – wykonanie za 2004 rok,

5.       Nr 4 – dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok,

6.       Nr 5 – dotacje przekazane z budżetu stan na dzień 31.12.2004 roku,

7.       Nr 6 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2004 roku,

8.       Nr 7 – informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 – 31.12.2004 roku,

9.       Nr 8 – przychody i rozchody zakładu budżetowego za 2004 rok,

10.   Nr 9 – wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2004

11.   Nr 10 – informacja z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za okres od 01.01.2004 - 31.12.2004 roku,

12.   Nr 11 – wykonanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za rok 2004

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż