OGŁOSZENIE - trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej

Kuźnia Raciborska, 15.09.2016r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów :

  1. dz. nr 8/4 k.m. 1 o pow. 0,1375ha, (RVI), KW GL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 68.750,-zł (brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 6.875,-zł.
  2. dz. nr 8/5 k.m. 1 o pow. 0,1309ha, (RVI), KW GL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 65.450 (brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 6.545,-zł.

Działki te, położone są na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Obowiązuje decyzja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr 9/2015 z dnia 18.03.2015 r. o warunkach zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych i drogi..

.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 5.11.2015 r, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 22.12.2015r., I rokowania odbyły się 28.04.2016 r., II rokowania odbyły się 2.09.2016 r.   Przetargi i rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 28.10.2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 3.

 

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 24.10.2016r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych Komisji przeprowadzającej rokowania należy przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed terminem rokowań) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Zaliczkę wpłacać należy do dnia 24.10.2016 r. na konto:

         ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Zgłoszenia złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości – odpowiednio:1) dz. nr 8/4, 2) dz. nr 8/5, w Kuźni Raciborskiej” powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel.32 4191454 do dnia 24.10.2016 r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r., poz. 1490).

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2016 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż