w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  Uchwała nr XX/189/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia  2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć przychody o kwotę 250 000 zł oraz zmniejszyć budżet po stronie wydatków na 2007 rok o kwotę 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 15 421 zł oraz zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 15 421 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 232 905 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 232 905 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmniejszyć przychody budżetu o kwotę 473 679 zł oraz zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 473 679 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dokonać zmiany załącznika nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2007 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 21 926 305,01 zł,

po stronie wydatków kwotą  23 844 817,77 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2008 12:58