w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr ..........................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ……………………....

w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kuźnia Raciborska do 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr XXIII/193/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 05.10.2004 r.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2005 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż