w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr X/99/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związkuz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się ceny biletów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
  określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji 
  miejskiej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej  
  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/99/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16.09.2015r.

 

Ceny biletów komunikacji miejskiej na terenie

Gminy Kuźnia Raciborska

 

Ceny biletów jednorazowych

Trasa

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Kuźnia Raciborska – Rudy przez Rudę Kozielską

4,00 zł

2,00 zł

Rudy – Kuźnia Raciborska

przez Rudę Kozielską

4,00 zł

2,00 zł

 

 

Ceny biletów miesięcznych

Trasa

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Kuźnia Raciborska – Rudy przez Rudę Kozielską

90,00 zł

45,00 zł

Rudy – Kuźnia Raciborska przez Rudę Kozielską

90,00 zł

45,00 zł

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/99/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16.09.2015r.

 

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1) osoby ustawowo zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat – na podstawie odpowiedniego dokumentu,

2)   osoby, które ukończyły 70-ty rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości,

3)  dzieci  przed  ukończeniem  4-tego  roku  życia  –  na  podstawie  dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia lub paszport,

4) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,

5) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,

6) osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnicy lub opiekunowie – na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy albo znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości, opiekunowie lub przewodnicy na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,

7)  dzieci niepełnosprawne w wieku od 4 do 7 lat oraz młodzież do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez uprawniony organ,

8) opiekunowie  towarzyszący  w  podróży  dzieciom  i  młodzieży  dotkniętej niepełnosprawnością w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem – na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez wymienione placówki określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz
z dokumentem tożsamości,

2. Do korzystania z biletu ulgowego uprawnieni są:

1)  dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

2)  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze szkół policealnych oraz studenci – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

3)  emeryci, renciści – na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego z ostatnich trzech miesięcy wraz z dokumentem.

3. Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu musi być potwierdzone 
 ważnym oryginalnym dokumentem lub dokumentem potwierdzonym notarialnie,
 okazywanym kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.

 

Informacja do BIP dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 września 2015r.

Wojewoda Śląski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) stwierdził rozstrzygnięciem nadzorczym  NPII.4131.1.360.2015z dnia 23 października 2015r. nieważność uchwały nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska w części określonej w:

§ 1 ust. 3-5, § 2 ust. 1-2,   § 3 ust.5,  § 4 ust. 6, § 6 ust. 1-7 oraz § 8 załącznika do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 915).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż