Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050.174.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15.06.2018r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

 

Zgodnie z art. 5a i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późń. zm.) oraz § 5 Uchwały Nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017r. poz. 2789), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej ,,konsultacjami’, z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska, w sprawie określenia zasad  powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska.
  2. Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 2

  1. Konsultacje odbywać się będą od 15 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r.
  2. Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska mogą składać wnioski, uwagi, opinie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych droga elektroniczną.

§ 3

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia , będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (pod adresem: www.kuzniaraciborska.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz w inny przyjęty w gminie sposób, do dnia zakończenia konsultacji.

§ 4

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 3 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 5

Nadzór nad realizacją czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji oraz nad realizacją zarządzenia powierzam przedstawicielowi Referatu Inwestycji i Budownictwa – Podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż