w sprawie zatwierdzenia projektu „Modernizacja centrum wsi Rudy”

Uchwała nr ..........................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ……………………....

 

w sprawie zatwierdzenia projektu „Modernizacja centrum wsi Rudy”

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr …………….. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 12.05.2005 r.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala,  co następuje:

§ 1

Zatwierdzić do realizacji projekt opisany w Planie Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska pod nazwą „Modernizacja centrum wsi Rudy”, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

Nazwa zadania

Przewidywany okres realiza-cji

Rok

Przewidywany  koszt zadania
(w złotych)

Przewidywane nakłady

Budżet Gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

Modernizacja centrum wsi Rudy w tym budowa:

- parkingów,

- ciągów pieszych,

- małej architektury,

- terenów zielonych,

- innych

2005-2007

2005

36 000

36 000

0

0

0

0

2006

474 000

34 000

112 000

0

328 000

0

2007

170 000

50 000

0

0

120 000

0

razem

680 000

120 000

112 000

0

448 000

0

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia projektu „Modernizacja centrum wsi Rudy”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2005 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż