w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

   

Uchwała Nr XI/125/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011 roku

       w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska       

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Dokonać zmiany tabeli nr 1 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska  (po zmianach) zgodnie z tabelą  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na:

a)       zmniejszeniu w 2011 roku wydatków bieżących o kwotę 25 448,67 zł, zwiększeniu wydatków bieżących o 7 500,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych
o     25 000,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 42 948,67 zł.

§ 2

1.       Dokonać zmiany tabeli nr 3 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach) „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z tabelą  nr 2 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na:

a)       zmniejszeniu wydatków bieżących w 2011 roku o 25 448,67 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7 500,00 zł.

§ 3

1.       Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach) „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2021” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na

a)       zwiększeniu nakładów finansowych w 2011 roku i ogółem o 2 659,67 zł na przedsięwzięciu „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz
z zapleczem”,

b)       dodaniu nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego budowy boisk sportowych przy ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28 w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”,

c)       przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” do 2012 roku oraz zwiększeniu nakładów finansowych przedsięwzięcia ogółem i w 2012 roku
o kwotę 71 621,55 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2011 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż